УКРАЇНСЬКОРОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИ.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


Вступ....................................................................................................................................1

Розділ І. Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній сфері.............3

І.1 Напрямки українсько-російських відносин у політичній сфері…………………3

І.2 Українсько-російські відносини в Євроатлантичному інтер’єрі...........................5

І.3. Існуючі проблеми в українсько-російських відносинах.......................................6

І.4. Історія виникнення проблем в українсько-російських відносинах......................7

І.5 Шляхи вирішення проблем.......................................................................................9

І.6. Майбутнє українсько-російських відносин у політичній сфері.........................10

Розділ ІІ. Україно-російські відносини у економічній сфері........................................11

ІІ.1. Сучасний стан українсько-російських відносин у економічній сфері..............11

ІІ.2. Українсько-російські економічні відносини у світовому значенні...................14

ІІ.3. Проблеми існуючі в українсько-російських економічних відносинах.............15

ІІ.4 Історія виникнення проблем у економічних стосунках Росії та України..........16

ІІ.5. Шляхи вирішення проблем у економічних відносинах.....................................17

ІІ.6. Стосунки України та Росії в енергетичній сфері................................................20

ІІ.7. Майбутнє українсько-російських відносин у економічній сфері......................21

Розділ ІІІ. Сучасний стан українсько-російських відносин у соціальній сфері…….26

ІІІ.1. Головні напрямки українсько-російських відносин у соціальній сфері.........26

ІІІ.2. Проблеми україно-російських відносин соціальній сфері...............................28

ІІІ.3. Історія виникнення і шляхи вирішення проблем у соціальній сфері..............29

Висновки...........................................................................................................................31

Список використаних джерел.........................................................................................33

Додатки


Вступ

Відносини з Росією були і залишаються одним із пріоритетів української політики. На сьогодні від цих відносин залежить і економічна, і політична, і соціальна сфери, в кожній з яких склалися свої проблеми. На сьогодні це дуже актуальна тема, тому що саме в останні роки обидві держави стали розуміти важливість цих стосунків (див. Діаграму 1). Підтвердженням тому став 2002 рік України у Росії та 2003 ? рік Росії в Україні.
У наш час розпочався новий етап в українсько-російських відносинах. Вони стали більш прагматичними, базуються на спробах пошуку спільних інтересів та взаємовигідному вирішенні існуючих проблем. Саме ці зміни і визначають, як сучасний стан українсько-російських відносин, так і перспективи їх подальшого розвитку. Сучасний етап українсько-російських відносин має стати базисом для їх подальшого розвитку та визначення перспектив. Саме тому вивчення сучасного стану українсько-російських відносин є досить актуальним, має надати можливість для визначення перспектив українсько-російських відносин, спираючись на історичний досвід.
Метою роботи було вивчення сучасного стану українсько-російських відносин, визначення їх проблем та перспектив. При підготовці роботи були поставлені такі завдання:
1) Визначити стан українсько-російських відносин на час початку нового етапу в їх розвитку (прихід до влади В.Путіна).
2) Розглянути напрямки українсько-російських відносин.
3) Охарактеризувати існуючі проблеми в українсько-російських відносинах.
4) Розглянути шляхи їх виникнення.
5) Дослідити запропоновані на сучасному етапі шляхи вирішення існуючих проблем.
6) Ретельно вивчити сучасний стан українсько-російських відносин.
7) Вивчити перспективи подальшого розвитку в українсько-російських відносинах.
Практичне значення роботи полягає у тому, що вона може бути використана для більш ґрунтовного вивчення поставлених проблем, для ознайомлення з сучасною історією України під час проведення уроків історії України, спецкурсів з історії.
Об’єктом наукового аналізу є самі українсько-російські відносини з усіма їх проблемами. Історіографічною базою дослідження виступають праці істориків, політологів, соціологів, економістів, журналістів, політиків присвячені стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Більшість з цього комплексу матеріалів складають статті опубліковані в журналах та газетах: «Політика і час», «Дзвін», «Віче», «Політична думка», «Голос України», «Российский экономический журнал», «Визвольний шлях», «Сучасність», «Людина і влада» та інші.
Серед їх авторів потрібно відзначити: Мирослав Дністрянський «Місце України на політичній карті світу»; Гушер А.И. «Российско-украинские отношения: экономический и политический аспект»; Михайло Гончар «Відгомін серпневого струсу»; Сергій Пронін «Перспективи соціально-економічного розвитку й господарської інтеграції України і Росії»; Олександр Гриневич «Україна і Росія: ще один крок у вірному напрямі»; Олександр Гудима «Які подарунки готує Україні Росія у новому, 2002 році»; Олег Гринів «Україна і Росія: партнерство чи протистояння?», Послання президента до Верховної Ради та інші.
Новизна роботи полягає у тому, що була зроблена спроба узагальнити, проаналізувати різнопланові дослідження присвячені сучасному етапу в українсько-російських відносин, визначити їх проблеми та перспективи подальшого розвитку.
Структура роботи складається із вступу, 3 розділів, висновків та списку інформаційних джерел. У вступі сформульовані основні завдання роботи, мета роботи і новизна, її практичне застосування. В 1 розділі розглянута політична сфера українсько-російських відносин, її проблеми, шляхи вирішення цих проблем та перспективи розвитку. В 2 розділі досліджена економічна сфера з усіма своїми проблемами, запропоновані шляхи вирішення існуючих проблем та розглянуто майбутнє українсько-російських економічних взаємин. 3 розділ присвячений стану соціальної сфери в міждержавних відносинах, там також виділені проблеми українсько-російських відносин та запропоновані шляхи їх вирішення. У висновках наведені загальні підсумки роботи та висновки, щодо кожного з трьох розділів. В додатку міститься допоміжний матеріал ? діаграми, результат соціологічного дослідження.


Розділ І. Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній
сфері

І.1 Напрямки українсько-російських відносин у політичній сфері

Україна і Росія, досить часто назви цих країн зустрічаються разом. Це пояснюється тим, що країни тр