15582Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок.

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

			Вступ .
Український народ завжди підтримував тісні взаємостосунки  зі  своїми

Схід, де в розквіті були астрономія, математика, медицина і література.
Туди їздили наші дипломати, купці, допитливі мандрівники. Вони привозили на
Україну ювелірні вироби, математичні приладдя, лікарські рецепти і, не менш
цінне, - народну творчість у вигляді притч, казок, прислів’їв. Усе це стало
невід’ємною частиною української культури.
Фольклор україни теж емігрував на Близький Схід. До нас приїжджали з
неабияким зацікавленням, занотовували цікаві факти з життя нашого народу,
його історії, побуту та культури.
Відвідавши україну в 1652році, антіохійський патріарх Павло Алепський
писав, що по всій землі козаків усі вміють читати, знають порядок служби
божої та церковні співи, а священики навчають сиріт і не дають їм тинятися
неуками.
Великою мірою на дослідження відносин  Україна-Схід  вплинув  великий
сходознавець Агатангел Юхимович Кримський.  У  своїх  фольклористичних
дослідженнях про культуру сходу, зокрема про народну творчість, вчений
дійшов висновку, що в культурному житті мусульман та християн дуже багато
спільного, і що простий народ ніколи не проводив чіткої межі між різними
релігіями. Іслам визнає багато святих людей Старого та Нового завіту.
Старозавітні патріархи Аврам,  Мойсей, Ісайя та  інші  -  вважаються
божественними пророками і в мусульман. Іса, тобто Ісус, - теж є для них
великим пророком (але не богом).
Отже, ми можемо говорити про тісні взаємостосунки між Україною та Близьким
Сходом. А як щодо взаємодії літератур, зокрема усної народної творчості, в
наш час?
Для кожного народу усна народна творчість - цінний набуток. В ній знайшли
втілення найзаповітніші мрії, помисли, сподівання багатьох поколінь. Серед
розмаїття фольклорних видів і жанрів одне з найпомітніших місць займає
казковий епос, який виник і розвинувся на основі тисячолітньої трудової і
суспільної діяльності людей.
Казки досить повно й історично правдиво відображають шлях розвитку людини.
В них яскраво висвітлюються ознаки матеріалістичного мислення людей, їхнє
прагнення максимально пізнати навколишній світ, удосконалити  знаряддя
праці.
В історії будь-якого народу казка відіграла важливу роль у розвитку
писемності, вплинула на багато жанрів художньої літератури (пригодницький
роман, повість , новела, байка і таке інше).
Щодо української казки, то про неї існує велика кількість літератури, і,
бодай раз в житті, кожен з нас тримав книгу “українські народні казки”.
Вище зазначалося про те, що взаємозв’язки літератур, культур України та
Сходу існують. Я ж поставила собі за мету дослідити взаємини української
народної казки та східної, зокрема перської народної казки.
Почну з того , що усна народна творчість Ірану дуже різнобарвна й багата.
Здавна перси полюбили казку – ще великий Фердоусі (Хст.), автор відомого
іранського епосу “Шахнаме”, залучив до своєї поеми багато казкових та
легендарних сюжетів.
Іран – дуже багата казками країна, які з давніх-давен були розповсюджені не
тільки в самому Ірані, а й великою мірою вплинули на фольклор та літературу
багатьох країн, в тому числі й європейських. Але перські казки набагато
гірше вивчені, ніж казки сусідніх країн, наприклад Турції та Індії, та
фольклористи справедливо вважають , що підготовка наукового довідника по
Ірану - одне з важливих завдань сучасного казкознавства. Навряд чи можна
сподіватися на швидке вирішення цього питання - польові записи казок в
Ірані проводилися епізодично, в основному європейськими вченими, і лише
недавно самі перси почали досить серйозно займатися своїм фольклором.
Великою допомогою у цій справі буде вивчення фольклору інших народів, що
розмовляють перською мовою і, в першу чергу, таджицького. Зараз в Душанбе
обробляється величезний архів таджицьких  казок,  які  зібрали  вчені
Таджикистану, а публікація цих матеріалів буде важливою подією у вивченні
фольклору Ірану.
Основна мас перських казок має усне походження, їх розповідають у колі
родини, їх виконують на площах, базарах і в кав’ярнях. Але досить значну
кількість казок і анекдотів було вже давно записано самими персами та
іншими народами, які входили до складу середньовічного халіфату, і ці
казки, що також не досить добре вивчені, донесли до нас рукописи, які
зберігаються в різноманітних сховищах багатьох країн.
Але збирання та публікація казок в Ірані почалися порівняно нещодавно. Як
відмічав Є.Е.Бертельс майже усі записи казок в кращому випадку сягають
кінця минулого століття. До того ж цих записів видано дуже мало. Лише в 30-
роки з розвитком нової перської художньої літератури та національного
літературознавства, зросла зацікавленість у збиранні та публікації творів
усної народної творчості.
В 1931 році редактор газети “Насіме саба” Кухі Кермані видав невеличку
збірку селянських народних пісень, так званих фахлавіят, що складалися з
чотирьох напіввіршів (месра). Через 7 років він опубліковує нову збірку
селянських пісень, яка за об”ємом була значно більшою і називалася “Сімсот
селянських пісень Ірану”.
Цікавлячись піснями , Кухі Кермані  під час своїх мандрівок по Ірану
звертався і до народних казок.
В 1936 році він опубліковує в Тегерані деякі з них під назвою “Чахарда
асфане аз асфанехає Іран” (“чотирнадцять селянських казок Ірану”).
Велика заслуга у вивченні та збиранні перського  фольклору  належить
майстрові іранської новели Садеку Хедаяту.
В 1931 році він видає збірку народних віршів, пісень, загадок, ігор і
називає її “Аусане” (“Казки”). В передмові до збірки Хедаят закликає людей
приділяти якомога більше уваги збиранню, вивченню творів усної народної
творчості.
З великою любов”ю Хедаят збирав народні казки. Частина з них - “Пан мишка”,
“Шангул і Мангул”, “Каміння терпіння” - вперше була опублікована  в
тридцятих роках в тегеранському журналі ”Маджалете мусікі” (“Музичний
журнал”).
Садек Хедаят уважно вивчав, обробляв та готував до програми по радіо записи
казок, що надходили з різних куточків країни.
У зв”язку з демократизацією країни та поширенням передових ідей в перській
літературі та літературознавстві в 40-х роках значно зросла зацікавленість
у вивченні усної народної творчості.
Визначною подією в матеріальному житті Ірану слід визнати появу однієї за
іншою трьох збірок перських народних казок (1945-1949), які зібрав відомий
іранський казкар Мохтаді Собхі. він же вперше видав збірку казок-легенд про
Абу-Алі Сіна - великого філософа і лік