ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Економічна теорія в системі економічних наук та її .

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Економічна теорія в системі економічних наук та її функції Шпоргалки по госэкзамену, год

			1.Економічна теорія в системі економічних наук та її функції Ек. теорія -
  наука, яка вивчає закони розвитку ек-них систем, які виникають з приводу

  відтворення, а також ті аспекти еволюції національної свідомості, духу
  народу, його культури, психології, моралі та поведінки, що впливають на
  процес ек-ки. Ек-ка це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду
  відносин між їхніми цілями й обмеженими засобами, що допускають
  альтернативне використан. Політична ек-я - наука, яка вивчає виробничі
  відносини між людьми в процесі вир-ва, обміну, розподілу і споживан.
  різноманітних товарів і послуг. Ек-на наука у первісному значенні - це
  наука про домашнє господарство або управління ним (за визначенням
  Ксенофонта). Пізніше Аристотель розділив науку про багатство на ек-ку
  (вир-во благ для задоволення потреб людей) і хремастику (діяльність
  спрямована на накопичення багатства). У той час рабовласницькі господарсва
  були замкненими ек-ми одиницями (виробничі продукти споживалися всередині
  господарства) - до 5ст. н.е. Феодальні господарства також були переважно
  замкненими. У 14-15 ст почався розпад феодального ладу. Феодали замість
  оброку запроваджують грош. еррррррррррhhhhhhhhhренту, що змушує селян
  продавати частину виробленої продукції на ринку. У 1615р. франц. вчений А.
  Монкретьєн запроваджує термін „політ. ек-я”. Запровадження цього терміна у
  той період означало намагання зосередити увагу на держ. ек-ній політиці,
  мистецтві держ-го управління ек-ю. В цьому полягає одна з відмінностей
  політ-ї ек-ї від ек-ї теорії. У 1890р., після виходу праці А. Маршала
  „Економікс”, термін „політ-а ек-я” почав витісняти термін „економікс”. Але
  ці поняття часто ототожнюють.

  1. Амер. ек-міст Г. Самуельсон(„Економікс”) наголошує пройшла богато
    етапів розвитку. Осн. функції ек-ї теорії: 1.Практична - всебічне
    обґрунтування неохідності та шляхів удосконалення прогресивних форм
    власності, що найбільш відповідають інтересам людини, колективу,
    сусп-ва, обробці наукових основ управління госп-кою практикою,
    обґрунтуванні наукових організаційно-госп-ких форм розв\'язання ек-них
    суперечностей; дає змогу виробляти науково-обгрунтовані рекомендації
    щодо підвищення ефективності вир-ва для забезпечення зростання
    життєвого рівня населення. 2. Пізнавальна - розкриття сутності ек-них
    законів та категорій і форм їх вияву, властиві їм внутрішні
    суперечності, механізм їх дії. 3.Світоглядна - покликана формувати
    новий тип ек-ного мислення , а отже сучасний світогляд людини. Цінні
    ек-ні теорії, які відповідають вимогам часу, відіграють велику роль й
    соц.-ек-ному погресі сусп-ва.

  2. Загальні методи та функції наукового пізнання та їх використання Метод
  ек-ної теорії - шлях пізнання системи ек-них відносин у їх взаємодії з
  розвитком продуктивних сил, мисленного відтворення у теорії діалектики, у
  системі ек-них законів та категорій цієї взаємодії. Діалектичний метод -
  гносеологічне і логічне відображення всієї діалектики.

  Метод абстракції - м. який передбачає відмову від поверхневих, несуттєвих
  сторін явища для розкриття його внутрішніх, суттєвих, сталих і загальних
  зв\'язків, дійсної тенденції руху (результатом є обґрунтування ек-них
  категорій, відображає у формі думки зміст. Закладений у речах). Конкретне
  - цілісний об\'єкт в єдності його різноманітних сторін, властивостей, рис.
  Метод сходження від абстрактного до конкретного - перехід від загальних і
  збіднених за змістом понять до розчленованих і багатих за змістом. Аналіз
  - розчленування предмета (явища чи події) на складові частини, окремі
  сторони.

  Синтез - поєднання розрізнених раніше частин і сторін у цілісність з
  урахуванням взаємозв\'язків між ними. Осн. функції ек-ї теорії: 1.Практична
  - всебічне обґрунтування необхідності та шляхів удосконалення прогресивних
  форм власності, що найбільш відповідають інтересам людини, колективу,
  сусп-ва, обробці наукових основ управління госп-кою практикою,
  обґрунтуванні наукових організаційно-госп-ких форм розв\'язання ек-них
  суперечностей; дає змогу виробляти науково-обгрунтовані рекомендації щодо
  підвищення ефективності вир-ва для забезпечення зростання життєвого рівня
  населення. 2.Пізнавальна - розкриття сутності ек-них законів та категорій
  і форм їх вияву, властиві їм внутрішні суперечності, механізм їх дії.

  3Світоглядна - покликана формувати новий тип ек-ного мислення , а отже
  сучасний світогляд людини. Цінні ек-ні теорії, які відповідають вимогам
  часу, відіграють велику роль й соц.-ек-ному погресі сусп-ва.

  3. Виробничі ресурси суспільства та їх обмеженість. Сусп-не виробництво
  являє собою взаємодію трьох основних факторів: робочої сили (праці),
  засобів виробництва і землі. Виробничий потенціал сусп-ва являє собою
  сукупність виробничих ресурсів, тобто факторів вир-ва, з урахуванням їх
  обсягу, структури, технічного рівня та якості. Він х-зує макс-но можливий
  обсяг виробництва продукції за умови повного використання робочої сили,
  під підприємницького ресурсу, капіталу і землі. Особливе місце у вироб-му
  потенціалі сусп-ва посідають природні ресурси. Обмеженість ресурсів.
  Ек-сти досліджують способи за доп. яких продукти виробляються і
  споживаються бо люди хочуть споживати значно більше, ніж ек-ка може
  виробити. Однак блага обмежені, тоді як потреби здаються обмеженими.
  Фундаментальним принципом політ. ек-ї є закон обмеженості ресурсів - блага
  є обмеженими бо немає достатньо ресурсів аби виробляти всі блага, що їх
  люди потребують для споживання. Засоби праці - речі, за допомогою яких
  людина діє на предмети праці. Предмети праці - матеріали, які підлягають
  обробці.

  4. Економічні інтереси і потреби: діалектика взаємозв\'язку. Ек-на потреба
  - ставлення людей до ек-них умов їх життєдіяльності, які дають їм
  задоволення, насолоду або втіху і спонукають їх до діяльності, до того щоб
  мати і володіти такими умовами. Класифікація потреб: За суб\'єктами: -
  індивідуальні, колективні, сусп-ні; - домогосподарств, підприємств,
  держави; - сусп.-ек-них класів, соц-х груп.

  За об\'єктами: - породжені існуванням людини як біологічної істоти; -
  матеріальн і духовні; - першочергові і не першочергові. Ек-ний інтерес -
  це реальний, зумовлений ек-ними відносинами та принципом ек-ної вигоди
  мотив і стимул соц. дій людей, щодо задоволення потреб.

  Ієрархія потреб за А. Маслоу:

  1. У самовираженні (саморозвиток,самореалізація);

  2. У повазі (самоповага, визнання , статус);