Bankovskoe delo.

Bankovskoe delo

			Latvijas Universit?tes
            Ekonomikas un vad?bas fakult?te
                 Refer?ts


              Naudas un banku sist?ma
                Centr?l? Banka                 R?ga 1998


SATURSIevads   3
1. Banku sist?mas elementi un to anal?ze   4
1.1 Centr?l? banka  4
1.2 Komercbankas   5
1.3 Speci?l?s un invest?ciju bankas un p?r?j?s kred?tiest?des   6
2. Latvijas banka   7
2.1 Latvijas Bankas v?sture 7
2.2 Latvijas bankas strukt?ra  8
Secin?jumi un priek?likumi  10
Izmantot?s literat?ras saraksts  11
Pielikums  12Ievads


Centr?lai bankai valst? ir noz?m?g?k? vieta banku sist?m?. Centr?l? banka
ir galvenais posms banku sist?m?, un t? ar da??du monet?ro politiku
instrumentiem regul? naudas apgroz?bu valst?.

P?c neatkar?bas atg??anas 1991. gad? Latvij? tika uzs?ktas reformas, lai
valst? izveidotu tirgus ekonomiku. Stabiliz?cijas un struktur?lo reformu
programmas ietv?ra strauju cenu liberaliz?ciju,  subs?diju  atcel?anu,
finansu discipl?nas pastiprin??anu un liber?las tirdzniec?bas un maks?jumu
sist?mas izveido?anu. Jau pa?os reformu procesa pirms?kumos Latvij? tika
ieviesta nacion?l? val?ta, t?d?j?di Latvijas Bankai radot iesp?ju ?stenot
neatkar?gu monet?ro politiku. Latvijas Bankai ir  nacion?l?s  val?tas
emisijas monopolties?bas. Veidojot un ?stenojot monet?ro politiku, Latvijas
Banka ir juridiski un faktiski neatkar?ga.

1997. gad? bankas sagatavoja finansu p?rskatus saska?? ar Starptautiskajiem
gr?matved?bas standartiem un tos p?rbaud?ja starptautiskas auditorfirmas.
1997. gad? banku sektora kop?jais kapit?ls un rezerves palielin?j?s par
21%, kop?jie akt?vi - par 17% un noguld?jumi - par 28%.

?? refer?ta m?r?is ir p?t?t un analiz?t Latvijas Banku, t?s b?t?bu, noz?mi
valsts ekonomik?, apskat?t banku sist?mu kopum?, nov?rt?t un izteikts
secin?jumus par Latvijas Banku.

Lai sasniegtu refer?t? izvirz?tos m?r?us ir svar?gi risin?t sekojo?us
uzdevumus:
1) par?d?t bankas sist?mu un t?s elementus;
2) atspogu?ot Latvijas Bankas v?sturisko att?st?bu, t?s strukt?ru;
3) apl?kot un izp?t?t Latvijas Bankas tagad?jo darb?bu un darb?bas m?r?us.

Probl?mu p?t??anai galvenok?rt izmantota Latvijas Bankas izdales materi?lus
par bankas ekonomiskajiem r?d?t?jiem.

P?t??anas periods ietver posmu no 1991.gada l?dz 1998.gada vidum, bet
apskatot Latvijas Bankas v?sturisko att?st?bu tas sniedzas l?dz 1918.
gadam.

Refer?t? ir izmantoti LR - likumi, kas ir saist?ti ar bank?m, autoru
speci?l? ekonomikas literat?ra, k? ar? statistiskie izdevumi.
 1. Banku sist?mas elementi un to anal?ze

    Lai var?tu izprast k? centr?l? banka valst? regul? ekonomiku,
?stenojot naudas un kred?ta politiku,  j?apl?ko un j?analiz? visa banku
sist?ma kopum?.
   Banku sist?ma ir ar likumu noteikts banku un kred?tiest??u kopums,
kas darboj?s noteikt? sakar?b?. Pasaul? pla?i izplat?ta ir divpak?pju banku
sist?ma.


1.1 att?ls1.1 att?ls. Banku sist?mas uzb?ve.

1.1 Centr?l? banka

Katras valsts banku sist?mas galvenais un centr?lais posms ir centr?l?
banka. Vairum? valstu t? ir neatkar?ga banka, kas ir likumdev?ja p?rzi??.
Tai ir monopolties?bas izlaist naudu apgroz?b? un regul?t t?s kust?bu
valst?. Centr?l?s bankas funkcijas ir ??das [5, 86]:
1. naudas emisija un naudas apgroz?bas regul??ana;
2. valsts kasiera funkcija;
3. banku bankas funkcija;
4. ekonomikas regul??ana ar naudas un kred?ta metod?m.
Naudas emisijas un naudas apgroz?bas regul??ana ir sen?k? un viena no
svar?g?kaj?m centr?lo banku funkcij?m. Likums nosaka, ka centr?lai bankai
ir monopolties?bas izlaist naudu apgroz?b?. Da??s valst?s ir saglab?jies
otrs emisijas centrs, t.i., Finansu ministrija, kas izlai? valsts kases
z?mes.
Centr?laj? bank? ir atv?rti centr?lo un viet?jo valsts p?rvaldes org?nu, k?
ar? valsts kases teko?ie konti br?vo naudas l?dzek?u glab??anai. T? veic
visas oper?cijas, kas ir saist?tas  ar  valsts  l?dzek?u  sa?em?anu,
izlieto?anu un glab??anu. Centr?l? banka veic ar? visas oper?cijas, kas ir
saist?tas ar valsts v?rtspap?riem, pie??ir valstij kred?tus.
Centr?l? banka neapkalpo uz??mumus un fiziskas personas, bet t?s klienti ir
komercbankas un citas kred?tiest?des, t?p?c ar? centr?lo banku d?v? par
“banku banku”. Komercbankas un kred?tiest?des centr?laj? bank? glab? savas
rezerves, kuras ir oblig?tas un noteiktas ar likumu. Centr?l? banka
izsniedz ar? aizdevumus komercbank?m un kred?tiest?d?m.
Ekonomikas regul??ana ar naudas un kred?ta metod?m ir pas?kumu kopums, kuru
?stenojot centr?l? banka izmaina naudas daudzumu apgroz?b?, banku kred?ta
lielumu, procentu likmes un citus naudas apgroz?bas un aizdevumu kapit?la
tirgus r?d?t?jus. Naudas un kred?ta politikas virzieni ir ??di [5, 88]:
1. kred?ta ekspansija jeb kred?ta palielin??ana;
2. kred?ta restrikcija jeb kred?ta sa?aurin??ana.


1.2 Komercbankas

Komercbankas banku sist?m? ir galvenais posms. T?m ir vispla??kais iest??u
t?kls, t?s apkalpo visda??d?kos klientus un taj?s koncentr?j?s visliel?kais
kapit?ls. Komercbankas ir finansu iest?des, kas darbojas k? starpnieks
starp uzkr?j?jiem un aiz??m?jiem. T?s pie?em depoz?tus no fizisk?m un
juridisk? person?m, tad izmanto ?os depoz?tus, lai pie??irtu aizdevumus
cit?m fizisk?m un juridisk? person?m.
   Komercbankas oper?cijas dal?s 3 liel?s grup?s [ 5, 92]:
1. pas?v?s;
2. akt?v?s;
3. komisijas.
Veicot pas?v?s oper?cijas, komercbankas mobiliz? un uzkr?j br?vas naudas
kapit?lus. Pas?v?s oper?cijas rezult?t? veidojas bankas resursi jeb pas?vi.
Pas?vus veido bankas pa?a kapit?ls - dibin??anas pamatkapit?ls, rezerves
kapit?ls un nesadal?t? pe??a. Otra pas?vu grupa ir noguld?jumi. Noguld?jumi
var b?t termi?noguld?jumi un piepras?juma noguld?jumi. Banka savus resursus
var veidot ieg?d?joties no cit?m bank?m l?dzek?us k?  ar?  p?rdodot
v?rtspap?rus ar nosac?jumu, ka tos atpirks.
   Pas?vo oper?ciju rezult?t? mobiliz?tos naudas l?dzek?us banka iegulda
da??dos pas?kumos ar m?r?i g?t pe??u. Komercbankas izsniedz kred?tus par
augst?kiem procentiem nek? par piesaist?tajiem l?dzek?iem ir j?maks?.
Akt?vaj?m oper?cij?m v?l pieder invest??ana kapit?lieguld?jumos un naudas
l?dzek?u izvieto?ana v?rtspap?ros.
   Komisijas oper?cijas banka veic klienta uzdevum?, sa?emot par to
noteiktu atl?dz?bu.
    Latvij? komercbankas un p?r?j?s kred?tiest?des regul? 1995. gada 5.
oktobr? pie?emtais " Kred?tiest??u likums", k? ar?  likumi  -  "Par
uz??m?jdarb?bu", "Par akciju sabiedr?b?m", "Par v?rtspap?riem" u.c likum