Взгляд на личность в чаньбуддизме.

Взгляд на личность в чаньбуддизме

			|Національний технічний університет України                 |
|"Київський політехнічний інститут"                     |

|Кафедра: АСОІУ                               |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|Контрольна робота з курсу: "Релігієзнавство"                |
|Тема:                                   |
|Погляд на особистість в                          |
|Чань-буддізмі                               |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|                                      |
|Виконав: Прийняв:                             |
|Студентка групи ЗІС-01 Викладач                      |
|Соколова Наталія Сергіївна м.Київ                     |
|2002р.                                   |
                  План:1. Вступ.

2. Чань-буддізм і чанська філософія особистості.

     2.1.Виникнення і історія заснування Чань-буддізму.

     2.2. Основні доктрини Чань-буддізму.

     2.3. Людина, особистість в Чань-буддізмі.


3. Висновок.

  Минають роки, десятиріччя... Одне покоління змінює інше. В кожну епоху
людське життя фіксується в матеріальних і письмових пам'ятках культури,
залишаючи для наступних поколінь свій слід: хороший чи поганий, глибинний
або поверхневий, помітний, або захований. Нове покоління будує своє життя
не у вакуумі: воно так чи інакше сприймає матеріальні і духовні цінності,
що були створені попередниками. Це відноситься як до людства в цілому, так
і до окремого народу.

  В останнє десятиріччя Україна і весь колишній  Радянській  Союз
перетерпіли великі історико-культурні зміни, які відобразилися на стані
людини в суспільстві. Людина опинилася в складній ситуації. Змінився рівень
благосостоянія, змінилося все, до чого ми звикли. Для багатьох постало
питання виживання. І як завжди вихід з такої складної ситуації людина шукає
в духовному житті. Ось чому особливу цікавість викликає питання культури
розвитку особистості, питання філософії психічної діяльності. Відповіді на
ці питання деякі знайшли у спадщині народів Сходу.

  Вивчення культури психічної діяльності народів Сходу, їх культурно-
психологічні традиції, цікавий погляд на особистість представляють собою
новий напрямок у сходознавстві, який виниклий на перехресті різноманітних
наукових  дисциплін:  культурології,  історії,  психології,  філософії,
етнографії.

  Традиційна китайська культура, котра, як відомо, є одною з найдавніших
і розвинутих, досягла в процесі багаторічного розвитку високого ступеню
культуризації явищ дійсності. по глибокому і точному визначенню відомого
дослідника китайської культури академіка Алєксєєва, традиційний Китай - це
"країна інтенсивної культури, котра не залишила жодного явища життя в
первинній формі".

  Традиційна китайська культура намагалася максимально  упорядкувати
первинний хаос, зменшити міру ентропії в навколишньому світі, не тільки на
макрокомічному рівні, а й на мікрокосмічному, на якому протікає внутрішнє
духовне життя людини. Тому, на самих ранніх етапах розвитку китайської
культури, під процес культуризації підпадала і психічна діяльність людини,
в результаті чого, в рамках загального складного і  багатоаспектного
культурного  організму  сформувалася  самостійна  культурно-психологічна
традиція, яку ми визначаємо, як культуру психічної діяльності або психічну
культуру.

  В широкому і найбільш загальному визначенні  культура  психічної
діяльності - це ступінь психічного розвитку особистості в напрямку, який
визначається загальними тенденціями розвитку всієї культури, той рівень
психічного вдосконалення людини як особистості, який був досягнутий в
процесі засвоєння  цінностей  даної  культури,  набуття  характеристик
"культурної людини". Психічна культура є основною і визначною  рисою
культури особистості.

  Культура  особистості  в  китайській  культурі  набувала  значної
специфікації  в залежності  від  того,  в  рамках  якої  підкультури
(буддійської, конфуціанської, даоської) вона сформувалася. Але головним
завданням її були розвиток і вдосконалення, виховання  і  тренування
природних психічних здібностей людини з метою максимальної реалізації всіх
потенційних можливостей його психіки для того, щоб оптимізувати свій
фізіологічний і біоенергетичний статус у відповідність з відповідними
релігійно-філософськими і соціально-психологічними  нормами,  які  були
сформовані в тій чи іншій школі традиційної китайської думки.

  Культуру психічної діяльності не можна розглядати як чисто психічний
або соціальний феномен, а як інтегральний фактор, який формується і
функціонує в процесі інтенсивної взаємодії, взаємопроникнення культурних,
соціальних і психологічних аспектів.

  В силу практичної направленості і традиційно китайських навчань велике
значення в них надавалося винищенню дуалізму знань і дійсності, теорії та
практики. Це в свою чергу визначило найбільш пристальну увагу до проблеми
людини взагалі. Китайські мислителі підкреслювали, що з двох елементів
корелятивної пари "знання - суб'єкт знання" останній є визначальним. Знак
типу особистості таким чином можна вважати центральним, найглибшим і
універсальним знаком в будь-якому китайському вченні, і це в повній мірі
відноситься до чань-буддізмі, в  якому  особистісному  фактору  також
надавалося вирішальне значення.

  Буддизм - одна з найдавніших на землі релігій. Буддизм виник в Індії в
16 в. до н.е. і широко розповсюдився, особливо в Китаї, Монголії, Таїланді,
Бірмі, Японії, Кореї.

  Про буддійську релігію та її засновника написано багато книг. Приведемо
одну з легенд життя та діянь Будди.

  В 16 віці до н.е. в князівському р