Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт п.

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

			Міністерство освіти і науки України
           Національний гірничий університет


              Гірничий  факультет
          Кафедра   підземної розробки родовищ
                  (повна назва)              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
               дипломної роботи
                 спеціаліста
           (освітньо – кваліфікаційний рівень)


        специальності  7.090301.02 Підземна розробка
              родовищ корисних копалин


    на тему “Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації
    гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти
    “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
             залізорудний комбінат” ”

         Виконавець:         Ю.Г.Борисенко
                (підпис)

|Керівники       |Прізвище, ініціали    |Оцінка  |Підпис  |
|проекту        |Кузьменко О.М.      |     |     |
|розділів:       |             |     |     |
|1.Технологічний    |Барташевський      |     |     |
|Вентиляція      |Литвиненко А.А.     |     |     |
|2.Охорона праці    |Литвиненко А.А.     |     |     |
|3.Економічний     |Безпалько В.М.      |     |     |
|           |             |     |     |
|Рецензент       |             |     |     |
|           |             |     |     |
|Нормоконтролер    |             |     |     |


                Дніпропетровськ
                  2004г.


                          ЗАТВЕРДЖЕНО:
                          завідувач кафедри
                         підземної розробки
родовищ
                           (повна назва)
                               В. І.
Бондаренко
                        (підпис)


                 ЗАВДАННЯ
               на дипломну роботу
                     спеціаліста
           (освітньо – кваліфікаційний рівень)

       студенту групи ГІП-98 Борисенко Юрію Григоровичу
    Тема дипломної роботи "Розробити проект технологічної  системи
 інтенсифікації гірничих робіт при відпроцюванні запасів руди на горизонті
 330м шахти "“Експлуатаційна” ЗАТ “ ЗЗРК” ”
 затвержена наказом ректора НГУ від __________  ________

|Розділ      |Зміст завдання          |Термін виконання |
|Технологічний  |Охарактеризувати технологію   |24.04.03-    |
|         |ведення гірничих робіт на шахті |5.05.03     |
|         |“Експлуатаційна”.        |         |
|         |Розробити технологію та     |         |
|         |розрахувати параметри очисної  |         |
|         |виїмки на гор.330м.       |         |
|Вентиляція    |Розрахувати параметри вентиляції |6.05.03-     |
|         |шахти              |16.05.03.    |
|Охорона праці  |Розробити заходи з охорони праці,|17.05.03-    |
|         |які забезпечать безпечну та   |26.05.03.    |
|         |нешкідливу роботу в умовах    |         |
|         |впровадженої технології     |         |
|Економічний   |Розрахувати показники прибутку чи|27.05.03-    |
|         |збитковості прийнятої технології |8.06.03.     |

   Завдання видав                  О.М.Кузьменко
                     (підпис)
   Завдання прийняв до виконання           Ю.Г.Борисенко
                     (підпис)

                    Дата видачі завдання:______________

         Термін подання дипломного проекту до ДЕК ______________
|3                                        |
|Реферат                                     |
|                                         |
|Пояснительная записка: 54., 6 рис., 14табл., 3 приложения, 13 источников.    |
|Объект разработки: система интенсификации горных работ при отработке запасов руды|
|на гор. 330м в условиях шахты «Эксплуатационная» ЗАО «ЗЖРК».           |
|Цель дипломного проекта: поддержание мощности шахты, уменьшение затрат, повышение|
|цены руды.                                    |
|Во вступлении дано нынешнее состояние проблемы, выдвинуты предложения по её   |
|решению.                                     |
|В расчётной части обоснованы параметры и произведены расчёты проектируемой    |
|технологии,.                                   |
|Новизна проекта в применении самоходной техники.                 |
|В технологической части даны характеристики и показатели проекта.        |
|В экономической части приводится расчёт показателей при введении проектных    |
|решений.                                     |
|Практическое значение проекта – опробование в условиях шахты новой технологии  |
|очистных работ.                                 |
|Разработанные технические решения могут применяться для сходных условий на других|
|шахтах.                                     |
|РУДНАЯ ПОТОЛОЧИНА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛИК, ВСКРЫТИЕ ЗАПАСОВ, РУДОПЕРЕПУСК,   |
|КАМЕРА, ПОГРУЗО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА, ОРТ.                     |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|