Финансовая стойкость предприятия.

Финансовая стойкость предприятия

			Київський національний торговельно-економічний університет
           Міністерство освіти і науки України
                Курсова робота

  На тему: “Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства
             та шляхи їх вдосконалення.”
       На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт”.                               Студентки ФЕМП

                              4 курсу, 9 групи
                               Кочетової Ю. І.

                             Науковий керівник:
                               Блаженко С. Л.                 Київ 2002


                  Зміст:


  Вступ...................................................................
......................................................3

  1. Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування
    торговельного
    підприємства.........................................................
    .................................4
   1. Фінансова стратегія в системі управління підприємством...........4
   2. Матриця фінансових
    стратегій........................................................7
  2. Фінансова стійкість як відображення фінансового стану підприємства
    ....13
       2.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що
    її
    обумовлюють.........................................................
    .........................................13
       2.2.   Аналіз фінансової стійкості
    підприємства...............................15
  3. Оцінка фінансової стратегії та ступеня її ефективності на
    підприємстві
    “Сільгосппродукт”....................................................
    .....................................................22
   1. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ
    “Сільгосппродукт”
    ....................................................................
    ....................22
    1. Загальна оцінка оборотності активів підприємства..........32
    2. Аналіз ефективності використання
      майна.........................32
   2. Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт”
    ....................................................................
    ....................34
   3. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства...41

  Висновки
............................................................................
....................................44


  Література
............................................................................
.................................46


  Додатки.................................................................
..................................................47                  Вступ


  З переходом економіки України до ринкових відносин  підвищується
самостійність підприємств, їх економічна та юридична  відповідальність за
результати діяльності. Різко  зростає  значення  фінансової  стійкості
суб’єктів господарювання, що зумовлює об’єктивну необхідність визначення
тенденцій розвитку їх фінансового стану та  перспективних  фінансових
можливостей. На вирішення таких питань  спрямована фінансова стратегія
підприємства. Розробка фінансової стратегії – це  галузь  фінансового
планування, складовою частиною якої виступає обґрунтування  фінансової
стійкості підприємства.
   Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових
ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства
за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми
фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та  оборотних
засобів, формування  та  розподіл  прибутку,  грошові  розрахунки  та
інвестиційну політику. Адже для того, щоб прийняти раціональне рішення
необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами,
доцільність та ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність
підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих
показників є необхідною для ефективного управління підприємством. З їх
допомогою  керівники здійснюють планування,  контроль,  покращують  і
вдосконалюють напрямок своєї діяльності.
  Всебічно враховуючи фінансові можливості  підприємств,  об(єктивно
оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія
забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей  підприємства
умовам, які склалися на ринку товарів.
  Метою дослідження в даній курсовій роботі є дослідження та аналіз
фінансової стійкості, а також факторів, за допомогою яких можна управляти
фінансовим станом підприємства.
  Відповідно до мети були визначені такі завдання;
   - ознайомитися з теоретичними основами  “фінансової  стратегії”
    підприємства, та “фінансової стійкості” як її складової;
   - здійснити аналіз фінансової стійкості на даному підприємстві;
   - розробити заходи підвищення фінансової стійкості досліджуваного
    підприємства.
  Предметом  дослідження  є  фінансовий  стан  підприємства  ЗАТ
"Сільгосппродукт”. Інформаційною базою для виконання роботи  слугували
бухгалтерська звітність, калькуляція фінансового положення підприємства, а
також різноманітні методологічні джерела.
  Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування
торговельного підприємства.

  Значення стратегії, що дозволяє вижити підприємству досить довгий
період в  умовах конкурентної боротьби , різко підвищилось за останні
десять років. Прискорення змін  навколишнього середовища,  поява нових
потреб та зміна позицій споживача, поява нових можливостей в бізнесі,
розвиток інформаційних мереж, доступність сучасних технологій, зміна ролі
людських ресурсів та інші причини призвели до зростання значення розробки
стратегії розвитку підприємства.
   Слово «стратегія» грецького  походження  і  означає  «мистецтво
розгортання військ в бою» або «мистецтво генерала». Цей військовий термін
широко ввійшов в теорію і практику менеджмента. В менеджменті стратегія
розглядається як довгострокове, якісно виявлене  направлення  розвитку
підприємства, що стосується середовища, засобів і форм його діяльності,
системи стосунків всередині підприємства, а також позиції підприємства
стосовно навколиш