Адміністративноправові методи.

Адміністративноправові методи

План.План. 1
Вступ 2
1Адміністративно-правові методи  3
 1.1. Поняття адміністративно-правових методів  3
 1.2. Види адміністрагивно-правових методів 6
2.Метод переконання  9
3.Поняття і види адміністративного заохочення   11
4. Метод адміністративного примусу   14
5. Управління в системі внутрішніх справ   20
Висновок  34
Список літератури.   37

                  Вступ


  Приступаючи до вивчення змісту й особливостей методів державного
управління, необхідно насамперед визначити, що ж таке управління?. Цей
термін став  універсальним  засобом  характеристики  визначеного  виду
діяльності, тобто сукупності дій, які виконуються  заради  досягнення
відповідних суспільно значимих цілей.


  У самому широкому понятті управління означає керівництво чимосьУ
подібному розумінні воно трактується й у наші дні. Однак обмежитись такою
констатацією недостатньо.  Виникає  потреба  розкриття  змісту  цього
керівництва, його функціонального значення. Загальнотеоретичні позиції,
включаючи кібернетичні, дають достатні підстави для наступних висновків:

  Управління є функція організованих систем різної природи (біологічних,
технічних, соціальних), що забезпечує їхня цілісність, тобто досягнення
задач, що стоять перед ними, збереження їхньої структурипідтримка режиму
їхньої діяльності.Термін «державне управління» широко використовується у
вітчизняній і закордонній науковій літературі, а також у законодавстві
багатьох країн. Більш 70 років він вживався й у нас, створюючи тим самим
конституційні підстави для виділення даного виду державної діяльності
Конституція України відмовилася від цього терміна. Замість нього вживається
 новий термін – виконавча влада. Чи означає це, що державне управління
надалі не існує чи це чисто термінологічна реформація?
  На ці закономірні питання відповідь може бути одна, у відповідності до
Конституції України державна влада здійснюється на основі поділу  на
законодавчу, виконавчу і судову.

 1Адміністративно-правові методи1.1. Поняття адміністративно-правових методів

Під методом звичайно розуміють спосіб або засіб досягнення поставленої
мети. Відповідно до цього адмінісгратіївно-право-вими методами є способи та
прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу  виконавчих  органів
(посадових осіб) на підставі  зак  ріпленоїза  ними  компетенції,  у
встановлених мелісах та відповідній формі на підпорядковагіі їм органи та
громадян.
Методи проявляються у формах управління, через взаємодію суб'єктів та
об'єктів управління, зв'язки, що між ними склалися. В них відбиваються воля
держави, повноваження юридично-владного характеру, що належать виконавчим
органам.  Тому  методи  управління  юри-дично  оформлені,  закріплені
адміністративно-правовими нормами.
Правильне розуміння методів можливе на підставі та у зв'язку з функціями
управління. Будь-яка функція, що потребує реалізації, становить собою
конкретну мету управління і дії, взаємопов'язані через  завдання  її
здійснення. Тому вона є частиною управлінської діяльності. Це дає змогу
відокремити методи управління від понять, що вживаються в подібному до них
розумінні. Наприклад, планування, контроль, облік та інші подібні до них
дії є функціями управління. Але, взяті як окремі прийоми будь-якої з
функцій управління, вони являють собою вже методи управління. Саме їх
оптимальний вибір у конкретних умовах забезпечує ефективну діяльність
органу управління.
   Внаслідок значного різноманіття суб'єктів  виконавчої  влади  та
об'єктів, що перебувають під їх впливом, методи  управління  теж  є
різноманітними. Але це не виключає наявності у них загальних рис. Найбільш
характерними для методів управління є: 1) способи впливу виконавчого органу
(посадової особи) на
підпорядкований йо му орган та громадян; 2) вираження державного публічного
інтересу, керівної ролі держави; 3) засоби досягнення мсти; 4) способи
організації, прийоми здійснення функцій, що виникають в процесі здійснення
спільної діяльності, 5) способи реалізації компетенції.
При цьому прийоми та способи,  що  використовуються  для  реалізації
управлінських завдань, які стоять перед суб'єктом виконавчої влади, прямо
залежать не тільки від його правового статусу, а й від особливостей
адресата — об'єкта управління (форми  власності,  індивідуального  чи
колективного характеру і т. ін.). Будучи правильно поєднані, ці методи
створюють єдину взаємопов'язану систему способів впливу. Проте це не
виключає й суперечностей, що виникають тоді, коли ті чи інші методи
використовуються або всупереч об'єктивним умовам, або невиправдано широко.
Методи управління, що виражають різні аспекти практичної діяльності того чи
Іншого виконавчого органу (посадової особи), дають відповідь на запитання:
і як вони діють, реалізуючи свої повноваження, як використовують різні 1
засоби для досягнення поставленої мсти? Від уміння їх обирати та ;
застосувати залежить ефективність управлінської діяльності.
У практичній діяльності виконавчих органів (посадових осіб) з  метою
вироблення найбільш ефективного варіанту використовуються певні прийоми та
способи управлінської роботи. Як правило, до прийняття управлінського
рішення застосовується моделювання, здійснюються розрахунки, прогнозується
можливість досягнення відповідних результатів і т. ін. Але визнавати їх
методами управління немає підстав, бо вони не виражають безпосереднього
управлінського впливу, не діють на об'єкт управління. Таким чином, дії, шо
мають зовнішнє юридично-', владне значення та вираження, слід відрізняти
від методів організації роботи апарату управління і методів процедурного
характеру.1
Методи управляючого впливу є адміністративно-правовими методами. Саме в них
виявляються всі якості державно-управлінсь-кої діяльності, в межах якої
реалізується виконавча влада.
За допомогою адміністративно-правових методів суб'єкт виконавчої влади
здійснює управляючий вплив на об'єкт шляхом використання адміністративно-
правових форм управління.адмініністративному праві загальновизнано,  що
метод  і  формауправління  є  взаємопов'язаними  сторонами  процесу
управління.Саме у відповідній формі метод управління реально виконує роль
способу (засобу) управляючого впливу.

1.2. Види адміністрагивно-правових методів


У зв'язку з переходом до ринкових відносин і корінними змінами в механізмі
державного  управління  та  організаційно-правовому  статусі  суб'єктів
управління надзвичайно актуальною