Notiunea de putere de stat si putere politica.

Notiunea de putere de stat si putere politica

			INTRODUCERE     Categoria de putere, în mod deosebit cea de putere politic?, a
constituit ?i constituie obiectul de cercetare a tuturor disciplinelor
teoretice cu caracter politic. Dreptul constitu?ional ca ?tiin?? politic?
?i juridic? în acela?i timp, nu numai c? nu poate ocoli, dar nici nu poate
fi imaginat f?r? acest mare capitol referitor la puterea politic? la modul
în care aceasta ia na?tere ?i se realizeaz? potrivit  dispozi?iilor
normative ?i a tradi?iilor unui popor, ale unei societ??i. Numai c? aceast?
?tiin?? nu cerceteaz? întreaga problematic? a statului, a puterii politice
în general. Foarte multe probleme referitoare la stat sunt analizate de
alte ramuri ale ?tiin?elor politice, precum teoria general? a statului,
istoria ideilor politice, filosofia politic?, sociologia politic? etc.
     În aceast? lucrare ne-am  propus  ca  obiectiv  clarificarea
conceptelor de putere politic? statal?, a elementelor ?i func?iilor sale, a
structurii de stat ?i formele de guvernare, a organiz?rii conducerii
societ??ii potrivit principiilor separa?iei puterilor în stat ?i a analizei
cât mai complete a modului de organizare ?i realizare a puterii într-un
anume stat.               No?iunea de putere
     În sens sociologic ?i aparent tautologic, puterea desemneaz?
ansamblul sau sistemul rela?iilor de putere constituite într-o societate
istorice?te determinat?, exprimând autoritatea pe care un individ sau un
grup de indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun,
asumat de membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care
exercit? puterea.1
     Aceast? defini?ie implic? urm?toarele preciz?ri:
     a) Puterea nu este o simpl? posibilitate a omului în raport cu
      lumea exterioar? lui, ea nu este o simpl? rela?ie între om ?i
      om, între om ?i un obiect sau fenomen. O astfel de rela?ie poate
      exprima, cel mult, putin?a omului de a întreprinde ceva în
      ambian?a sa, nu îns? autoritatea lui în raport cu al?ii;
     b) Autoritatea exprim? atât ideea de for??, puterea de a comanda,
      de a dispune ?i de a impune, cât ?i cadrul institu?ional prin
      care aceast? idee se materializeaz?, se obiectiveaz?;
     c) Puterea este un fenomen rela?ional: dezv?luirea esen?ei puterii
      nu este posibil? dac? facem abstrac?ie de subiectul puterii (
      guvernan?ii ), de obiectul ei ( guverna?ii ) ?i de mijloacele
      sau metodele întrebuin?ate pentru realizarea puterii, adic? de
      raportul existen?ei între constrângere ?i convingere. A?adar,
      puterea este o for?? care preexist? formelor de manifestare, ea
      este o energie social? în stare latent?. “ Sesizarea ” puterii
      ?i a esen?ei ei devin posibile numai ca urmare a exterioriz?rii
      acesteia într-un cadru rela?ional;     d) Scopul puterii poate fi deliberat, asumat de c?tre cei asupra
      c?rora se exercit? puterea sau dimpotriv?, unul impus, resim?it
      ca presiune exterioar?, ca form? alienat? a idealului social.
      Dup? caz, scopul puterii asigur? stabilitatea raportului dintre
      guvernan?i ?i guverna?i sau, dimpotriv?, determin? sau între?ine
      tensionarea lui. În fine, explic? mijloacele la care recurge
      puterea pentru a se înf?ptui. El explic?, de asemenea, starea
      existent? în interiorul societ??ii: complementaritatea dintre
      putere ?i voin?a grupului sau neutralismul lor static ?i
      poten?ial exploziv:
     În general prin conceptul de putere se desemneaz? capacitatea de a
impune propria voin?? ori de a o exercita fa?? de al?ii.
     Ca raport de domina?ie puterea se institu?ionalizeaz? mai întâi în
familie (pater familias), într-o institu?ie ori organiza?ie (consilii de
administra?ie), în ?coal? (profesorul), în societate (autorit??ile puterii
statale parlament-guvern etc.).
     A?adar puterea este mijlocul prin care se men?ine  ordinea,
intervine pentru a respecta propor?iile sociale, pentru asigurarea “binelui
comun”.
     Iat? de ce Alexandru Vl?hu?? în “Gânduri” scria c? “adev?rata
m?sur? dup? care se judec? orice putere: cât bine a adus pe lume, nu cât
zgomot a f?cut”.
     Din punctul nostru de vedere, intereseaz? puterea la nivelul
macrosocial, acea putere care, în exercitarea ei, se întemeiaz?  pe
identificarea realit??ilor, cunoa?terea ?i promovarea unor valori  ?i
ajutorul cet??enilor care o accept? ?i recunosc în vederea asigur?rii
interesului general.
     În concep?ia profesorului I. Deleanu “ puterea desemneaz? ansamblul
s?u, sistemul rela?iilor de putere constituie într-o societate istorice?te
determinat?, exprimând autoritatea pe care un individ sau un grup de
indivizi o are asupra altora pentru realizarea unui scop comun, asumat de
membrii colectivit??ii sau impus acestora de c?tre cei care exercit?
puterea ”.
     Cunoscutul autor francez G. Burdeau, prezenta puterea ca fiind “o
for?? în serviciul unei idei, o for?? n?scut? din con?tiin?a social?,
destinat? s? conduc? grupul în c?utarea “binelui comun”  ?i capabil?, la
nevoie, de a impune membrilor atitudinea pe care ea o comand?”.
     Profesorul I. Deleanu surprinde urm?toarele aspecte legate de
putere:
       a) Puterea reprezint? nu numai “ideea de for??, puterea de a
        comanda, de a dispune ?i de a impune”, dar ?i “cadrul
        institu?ional prin care aceast? idee se materializeaz?”;
       b) Puterea se exercit? pentru realizarea unui scop comun ori
        pentru exercitarea unuia impus de guvernan?i.  Scopul
        puterii a?adar, determin?,  ori  statornicia  rela?iei
        guvernan?i-guverna?i  sau  dimpotriv?,  încordarea  ori
        amplificarea acestuia. În func?ie de raportul în care se
        afl? subiec?ii puterii se explic? ?i mijloacele folosite
        pentru exercitarea ei;
       c) Aspectul social al puterii este determinat de faptul c?
        puterea se exercit? numai în cadrul rela?iilor sociale “în
        lipsa puterii societatea este un corp inert, ea este
        incapabil? s?-?i satisfac? ra?iunea de a fi”, puterea este
        deci “o condi?ie a ordinii sociale ?i a  apropierii
        idealului comun, libertatea ?i