Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Вказівки до оформлення дипломних робот

Вказівки до оформлення дипломних робот.
Вказівки до оформлення дипломних робот Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний технічний університетМетодичні вказівки
до виконання дипломних проектів (робіт)
для студентів всіх спеціальностейВінниця - 2002

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для
студентів всіх спеціальностей / Уклад. В.В.Кухарчук, О.Г.Ігнатенко. -
Вінниця, 2002. - с. Укр. мовою /

У методичних вказівках подається методологія виконання дипломних
проектів (робіт) у вузі. Наведено загальні методичні вказівки щодо змісту
та оформлення проектів (робіт).

Призначені для студентів всіх спеціальностей


Укладачі: Василь Васильович Кухарчук
Олександр Григорович Ігнатенко

Редактор
Коректор

Відповідальний за випуск

ВСТУП

Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне
проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи).
Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої
студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі,
користуватись науково-технічною літературою, математичними методами,
обчислювальною технікою.
Основна задача дипломного проектування – виконання повного аналізу і
розрахунку конкретної системи, пристрою, елемента автоматики або
інформаційно-вимірювальної техніки. Одночасно переслідується і навчальна
мета, що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних та
практичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділу
окремих дисциплін.
Проект вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весь
графічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів.
Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обгрунтувань,
розрахунків та якість оформлення несе студент – автор проекту (роботи).
Відомості, якими необхідно керуватися при виконанні схем, текстової
інформації, наведені в стандартах, а також в іншій технічній літературі.
Багато стандартів обновились, з(явилися нові стандарти (ДСТУ) по умовному
позначенню елементів цифрової та аналогової техніки, оформленню текстової,
програмної та схемної документації.
Все це ускладнює роботу студентів при розробці дипломного проекту і
по завершенні роботи, при оформленні пояснювальної записки та графічної
частини до нього.
В даних методичних вказівках систематизовані основні положення дер-
жавних стандартів по оформленню дипломних проектів (робіт).
Викладення матеріалу методичних вказівок подано у відповідності до
вимог ДСТУ 3008-95.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Технічне завдання

Самим першим документом, який розробляється є технічне завдання.
Технічне завдання (ТЗ) є основним вихідним документом для розробки
продукції і технічної документації на неї.
В діючій рекомендації на „Система разработки и поставки продукции на
производство. Часть II. Р50-601-5-89” в додатку 6 викладені положення щодо
змісту і оформленню ТЗ.
ТЗ оформлюють у відповідності до вимог стандарту ГОСТ2.105-95, на
аркушах формату А4 з однієї сторони, як правило, без рамки, основного
напису і додаткових граф до нього. Номера сторінок проставляють у верхній
частині аркуша справа.
ТЗ, як правило, складається із наступних розділів:
- назва і галузь застосування;
- підстава для проведення робіт;
- мета та призначення;
- технічні вимоги:
1) склад продукції і вимоги до змісту;
2) вимоги надійності;
3) умови експлуатації;
4) естетичні і ергономічні вимоги;
5) вимоги безпеки, охорони здоров’я і природи;
6) вимоги технологічності і метрологічного забезпечення;
7) вимоги до маркування і пакування;
8) вимоги до транспортування і зберігання;
- економічні показники;
- стадії і етапи розробки;
- порядок контролю і приймання.
Технічне завдання затверджується на кафедрі та узгоджується в
провідній організації.
Зразок виконання титульного листа ТЗ наведено в додатку А.

2. Пояснювальна записка

Пояснювальна записка (ПЗ) – документ, який містить техніко-економічні
обгрунтовані рішення при розробці, принцип дії, необхідні розрахунки тощо.
ПЗ складається на аркушах формату А4, а необхідні схеми, креслення
виконуються на аркушах любих форматів, встановлених ГОСТ 2.301.
Детальна інформація щодо оформлення ПЗ викладена в розділі 2.

3. Відомість проекту

Відомість проекту – текстовий конструкторський документ, який містить
перелік документів, що входять в проект. Відомість проекту складають за
формами 8 і 8а стандарту ГОСТ 2.106-96 тільки для дипломних проектів і
розміщують першим аркушем за обкладинкою.

4. Позначення документа

Кожний документ повинен мати своє унікальне позначення відповідно до
рекомендацій методкабінету ВДТУ (додаток Б).

З метою спрощення компонування допускається окремо виконані
малоформатні текстові та графічні документи проекту (відомість проекту,
пояснювальна записка, технічне завдання, специфікації, окремі схеми чи
креслення, переліки елементів тощо) брошурувати в єдиний збірник починаючи
з відомості проекту.

2 ЗМІСТ ТА ОБ’ЄМ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

За своїм змістом пояснювальна записка (ПЗ) повинна відповідати
індивідуальному завданню на дипломне проектування.
ПЗ містить у собі ряд обов’язкових складових частин, перелік яких та
вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до профілю
спеціальності.
Орієнтовний порядок подання обов"язкових складових частин ПЗ і їх
об'єм:
І - титульний лист;
2 - завдання;
3 - зміст;
4 – анотація державною та іноземною мовами
2;
5 - вступ
3-5;
6 - основна (технічна) частина:
6.1 – техніко-економічне обґрунтування
8-12;
6.2 – дослідження об’єкта
3-5;
6.3 – розробка структурної і (або) функціональної схеми 20-
30;
6.4 – розробка електричної схеми
15-20;
6.5 - математичне та програмне
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?