Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Контрольна з підприємницької діяльності

Контрольна з підприємницької діяльності.
Контрольна з підприємницької діяльності МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра трудових ресурсівShura19@yandex.ruКонтрольна робота
з дисципліни
“Основи підприємницької діяльності”
студента 1-ї групи, 5-го курсу
спец. “Економіка підприємства” ЗФ
Брижицького Олександра ВолодимировичаВикладач: Савіна
Наталія БорисівнаРІВНЕ - 2004

З М І С Т
сторінка
1. Питання №2. Історія виникнення і розвитку підприємництва
на Україні
......................................................................
....3
2. Питання №27. Створення товариства з обмеженою
відповідальністю та порядок його
реєстрації ...........7
3. Питання №52. Основна умова розвитку та рушійні сили бізнесу ....12
Література
.......................................................................
.................................. 15


Номер залікової книжки – 984002.2. Історія виникнення й розвитку підприємництва на Україні.
Актуальність наукового дослідження історії підприємництва в Україні,
сфер і напрямків його діяльності, комерційних традицій зумовлюється цілим
рядом причин. Не зважаючи на ряд публікацій, що вийшли останнім часом,
історія українського купецтва та його історична доля залишаються
недостатньо висвітленими. У той же час минуле є не лише вчителем, а й
дороговказом для майбутнього. Досвід світової цивілізації наочно свідчить,
що без вільної ринкової економіки, без самодіяльного виробника і
підприємницької ініціативи ніяке процвітання держави неможливе.
Значущість вивчення історії купецтва зумовлюється й необхідністю
зняти давнє тавро, що тяжіє над вітчизняними підприємцями ще з дорадянських
часів. Не зважаючи на сучасні публікації, що змальовують більш правдивий і
привабливий образ українського підприємця як патріота й мецената, у масовій
свідомості все ще зберігається упередженість до власника, панують навіяні
класичною літературою, образи хижих, обмежених, деспотичних людей.
Комуністична пропаганда чимало зробила, щоб закріпити стереотип капіталіста-
визискувача, а деякі непривабливі сторони сучасного бізнесу ще більше
обтяжують це не зовсім правильне уявлення про купців і підприємництво. Тому
одним із важливих завдань сучасної історичної науки є висвітлення справжніх
рис українського підприємницького класу, кращі представники якого, такі, як
Терещенки, Ханенки, Симиренки, Харитоненки, Яхненки, мали і гострий розум,
і відчуття ринкової кон’юнктури, і, що головне, чудово усвідомлювали
зв’язок між особистим добробутом і громадськими інтересами.
Поняття “підприємець”, “капіталіст”, “буржуа” є соціальними
синонімами, але в історико-онтологічному розумінні цю тотожність можна
застосовувати лише умовно. В. Даль так визначив ці поняття: підприємець -
це той, хто організовує, здійснює щось; капіталіст - багач, що має багато
грошей, а буржуазія - середній стан, торговельно-ремісничий люд взагалі.
Отже, історія українського підприємництва майже протягом двох століть
була нерозривно пов’язана зі станово-корпоративними товариствами -
купецькими гільдіями. Становлення і розвиток ділової ініціативи в Україні
здійснювались у межах і правовому полі Російської імперії, де головні
важелі управління перебували в руках дворянства чи генетично пов’язаної з
ним бюрократії. Підґрунтя станово-корпоративної організації українського
купецтва у новий період історії було закладено саме у XVIII столітті, коли
разом з обмеженням політичної автономії України на неї поширився станово-
ієрархічний устрій російської абсолютистської держави.
В історико-економічній літературі, як правило, підкреслюється той
факт, що реформи царя Петра І забезпечили якісний стрибок у розвитку
продуктивних сил Російської імперії, рівний за своїм значенням
індустріалізації радянського періоду. Тоді ж російська держава вперше у
великих масштабах виявила попит на підприємницьку діяльність. Але при цьому
у XVIII столітті роль держави в економіці надзвичайно зросла. Володіючи
величезними матеріальними і фінансовими ресурсами, а також правом
необмеженого користування землею та її надрами, держава взяла на себе
регулювання всього, що було пов’язане з процесом виробництва і обміну,
починаючи з місць розташування підприємств і визначення номенклатури
виробів до розробки правил її реалізації. Власне, саме тоді було здійснено
спробу створення державної, так званої “регулярної” економіки, яку через
два століття назвуть державно-монополістичною або адміністративно-
командною. Для розвитку господарства України, щойно примусово інтегрованої
у всеросійський ринок, це мало вкрай негативні наслідки.
Наступну спробу організаційного оформлення купецького стану було
здійснено лише у 40-х рр. XVIII століття. Згідно з указом Єлизавети у 1742
р. було засновано три купецькі гільдії. Формально корпоративний поділ
купецького стану здійснювався за комбінованим - функціонально-майновим
принципом. Але фактично брався до уваги лише функціональний - за видом
торгівлі. Російська держава, як і раніше, керувалася суто фіскальними
міркуваннями, оскільки різні види торгівлі приносили різні за розмірами
прибутки. Гільдійська система помітно пожвавила підприємницьку діяльність,
залучивши до цієї сфери представників різних соціальних верств, зокрема
чимало осіб “підлого звання”. Одночасно вона підвищила соціальний статус
купецтва, його роль в очах суспільства. Проте гільдії не дали очікуваного
державою ефекту, не забезпечили збільшення надходжень до державної
скарбниці. Створені з єдиною метою - впорядкувати надходження податків з
середнього стану, вони залишили в недоторканості принизливий для купецького
стану “сорокаалтинний” подушний податок.
У середині XVIII ст. купецтво, зокрема Лівобережної України, починає
активно клопотатися перед державою про закріплення власної монополії на
ведення торговельних операцій і згідно з Торговим стату
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?