Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti 5320

Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti 5320.
Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspektiTema: Personala vadisanas un motivesanas psihologiskie aspekti Titullapa Anotacija Saturs Ievads 1. Personala vadibas teoretiskais skaidrojums psihologiska aspekta 1.1. Personalvadibas butiba, nozime un struktura 1.2. Cilveku vajadzibas ka darba uzvedibu noteicosais faktors 1.3. Personala vadisana motivacijas konteksta 2. Motivacijas teoriju referativa analize un salidzinasana 3. Personala motivesana un vadisana uznemuma "ZAUER" 3.1. Uznemuma specifikas raksturojums 3.2. Personala loma firmas "ZAUER" darbiba 3.3. Uznemuma pastavosas situacijas analize personala vadisanas joma 3.4. Firmas darbinieku apmierinatibas petijums (petisana) 3.5. Petijuma rezultatu analize secinajumi un priekslikumi kopsavilkumi (krievu, anglu) izmantotas literaturas un avotu saraksts IEVADS Pasaule mainas arvien straujak, nesot ne tikai jaunas iespejas, bet ari jaunus sancensus. Pasaules tirgus ir kluvis piesatinats un iznemums nav ari Latvija. Sodien uznemumiem jarekinas ar vissivako konkurenci. Lai izturetu konkurenci, ir nepieciesams apsaubit un pilnveidot visu, kas darits lidz sim. Ir strauji jamainas, jaatmet visu lieko, jamekle jauni celi un iespejas. Viens no vissvarigakajiem jebkuras organizacijas konkuretspeju un pat izdzivosanu noteicosiem faktoriem ir cilveki proti uznemuma personals. Personala nozimi pat gruti parvertet, jo cilveku darbs ir visu pareju organizacijas resursu izmantosanas dzinejspeks. Ja darbinieki nepildis savus tiesus pienakumus gandriz visi procesi pasaule apstasies. Savukart, ja darbinieki bus pietiekosi ieintereseti pateret savas spejas organizacijas laba un daris to labpratigi, tad sada uzvediba vedis pie dota uznemuma uzplaukuma. Visas attistitajas valstis jau dazus desmitgadus atpakal atzina efektivas personalvadibas nepieciesamibu. Sis jautajums tika plasi petits, vairaki zinatnieki izvirzija savas koncepcijas. Sobrid pasaule nav vienota viedokla attieciba uz cilveku resursu izmantosanu, petisanas un attistisanas process turpinas. Dazkart prakse pielieto diametrali pretejas teorijas un tas visas darbojas salidzinosi efektigi. Bet diemzel Latvija personala vadisana ka zinatne paradijas pagajusa gadsimta devindesmito gadu vidu. Tomer daudzas organizacijas si dzives nepieciesamiba eksiste vel aizvesturiska forma. Var teikt, ka vel lidz galam nav izmainijusies sabiedribas attieksme pret so vadibas teorijas atzaru un joprojam darbojas vecie padomju uzskati. Daudzas tautsaimniecibas nozares joprojam eksiste uz razosanu nevis uz cilveku orienteta kadru politika. Cilveks tiek uzskatits par mazvertigu merka sasniegsanas lidzekli, jo darbaspeka izmaksas Latvija ir salidzinosi zemas. Kaut gan vairak un vairak vaditaju censas pariet uz modernu darba organizacijas sistemu. Attieciba uz personalu ir jamaina veids un attieksme, ka izglitot cilvekus un organizet procesus uznemuma. Biezi vien vaditajs nav macijies, ka to jadara. Vins ienak uznemuma ka inzenieris un pirmam kartam nodarbojas ar produkcijas razosanu. Diemzel jaatzist, ka Latvija vel joprojam daudzos uznemumos pastav vecas vadisanas un organizesanas metodes, bet es domaju, ka laiks un augosas prasibas sabiedriba iznides visu neproduktivo un rezultatus nenesoso. Tapec saja darba gribetu apskatit un izvertet personala nozimigumu jebkura uznemuma. Kaut ari uznemuma produktivs darbs ir atkarigs no attistitam tehnologijam, tomer cilveks ir tas, kas veic intelektualo darbu. Vaditajam ir japrot iesaistit individu komanda, lai vinu savstarpeja sadarbiba nodrosinatu nepieciesamo vertibu radisanu. Uznemuma personals ir jauzskata par sava veida investicijam. Uznemuma veiksmigai darbibai darbinieku potencials un zinasanas tiek uzskatitas par galvenajiem pamatnoteikumiem. Visi uznemumu vaditaji doma par to, lai viniem butu vislabakie darbinieki - patstavigi, kompetenti, ar augstu atbildibas sajutu un daudzam citam lietderigam ipasibam. Bet, lai tadus darbiniekus dabutu ir javeic loti liels darbs. Sim darbam ir jasakas uznemuma ieksiene. Nav noteiktu likumu vai prieksnosacijumu kadam ir jabut idealam darbiniekam, jo katram vaditajam ir savi prieksstati un prasibas attieciba uz labu darbinieku. Veicot darbinieku atlasi, pirmais iespaids paliek kopuma par cilveka ipasibam un zinasanam, bet darbs it ka paliek tikai otraja plana. Pats galvenais un butiskakais prieksnosacijums ir un paliek darbinieku nozime uznemuma. Sodienas apstaklos darbiniekiem vajadzetu apzinaties, ka vini ir svarigs faktors visa razosanas procesa. Uznemuma pelna un pasu darbinieku labklajiba ir atkariga no vinu darba raziguma. Tas nozime, ka vaditajam ir janodrosina darbinieku talaka izglitosana, pilnveidosana. Ja bus si savstarpeja sapratne starp darbinieku un darba deveju, tad tas noteikti sekmes uznemuma attistibu un lidz ar to paaugstinasies ekonomiskie un socialie raditaji valsti. Savu personalu sakam veidot jau tad, kad apzinamies kadi specialisti mums ir nepieciesami un kad izvelamies darbiniekus, kas liecina par to, ka uznemums attistas. Pienemot darba jaunus darbiniekus, ir loti svarigi nekludities un izdarit pareizo izveli. Ir janem vera ne tikai profesionala kvalifikacija, bet ari personibas iezimes un cilveka prieksstati par vertibam. Labi apmacits un motivets darbinieks ir butisks prieksnoteikums talakai ekonomiskai izaugsmei. Personala apmacibas procesa nepieciesams apgut komunikacijas prasmi, speju stradat darba grupas, apgut radit prasmi, konfliktu noversanas menedzmentu un lemumu pienemsanas iemanas. Arvien vairak cilveku saprot, ka visai profesionalajai karjerai ar vienreiz iegutu profesionalu kvalifikaciju musdienu un nakotnes mainigajos apstaklos diezin vai pietiks. Tacu ar sis problemas apzinasanu ir par maz, nepieciesams ari kaut ko darit lietas laba. Ir daudz uznemumu, kuros personala veidosana beidzas ar to, ka darbinieki ir pienemti darba, tie nak uz darbu un viss ir kartiba. Tada attieksme pie neka laba nenovedis. Vaditajam jasaprot, ka personala veidosana ir ilgstoss process. Tam jabut aktualam visu uznemuma pastavesanas laiku. Optimalu attiecibu nodibinasana starp parvaldniekiem un padotajiem - ta ir viena no svarigakajam sociali psihologiskajam problemam, kas liela mera veido vadisanas procesu rezultatus. Ir konstatets, ka pretrunas, kuras rodas darbinieku saskarsmes procesa, rada darba raziguma samazinasanos vismaz par 30% (!). Savukart, - personala motivacija optimalu savstarpejo attiecibu apstaklos to palielina par apmeram tadu pat procentu. Statistikas dati liecina, ka 30% Latvijas stradajoso izjut garigu stresu darba vieta. Tas nozime, ka tresa dala nestrada produktivi. Vaditajam ir jarada viss lai noverstu sadu situaciju sava uznemuma, briva
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?