Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

26446Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время само

26446Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время само.
Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы Міністерство Освіти України
Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПОЛТАВА – 1999Вступ

І. Самостійна робота учнів в системі методів навчання хімії
1. Сутність самостійної роботи з хімії
2. Особливості і класифікація самостійних робіт учнів з хімії
ІІ. Методи самостійної роботи учнів.
3. Спостереження
4. Навчальний експеримент
5. Розв’язання задач
6. Робота з підручником
ІІІ. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі
самостійної роботи.
3.1. Самостійна робота учнів в технології проблемного навчання.
3.2. Основні умови ефективного застосування самостійної роботи на уроках.
3.3. Самостійна робота учнів в технології модульно-рейтингового навчання.
Висновки
Література
Вступ
Спеціальні дослідження показали, що навчання може не тільки сприяти
просуванню вперед, але і уповільнювати розвиток особистості. Якщо навчання
грунтується не на усвідомленні й осмисленні, а переважно на
запам’ятовуванні, то воно може на певному етапі гальмувати розвиток учня.
Зараз кардинально змінюється мета навчання. Якщо раніше навчання
ставило за мету здобути певну суму знань, умінь і навичок, то зараз це не
стає самоціллю. Адже з кожним роком об’єм інформації майже в кожній галузі
науки подвоюється, а то й потроюється і дальше зростання за передбаченнями
вчених ітиме в геометричній прогресії. Тобто, людина не в змозі мати повний
об’єм знань з того чи іншого предмету. Тому на перше місце виступає не
здобуття суми знань, а розвиток особистості.
Досягнення потрібного суспільству рівня освіченості та розвитку
особистості неможливо без систематичної самостійної праці, готовність до
якої закладається у шкільному віці. У зв’язку з цим у концепції шкільної
хімічної освіти велика увага приділяється самостійній навчальній діяльності
учнів у процесі навчання.
Метод самостійної роботи учнів постійно в центрі уваги дидактів і
психологів, які проводять дослідження з різних аспектів розвиваючого
навчання. Доведено, що самостійна робота відіграє велику роль у формуванні
і розвитку навчальних умінь, вихованні волі, пізнавального інтересу.
Навичок колективної праці. В ній виявляється індивідуальність кожного учня,
формується їхній інтелект і характер. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і
міцних знань.
Саме тому нас зацікавила ця тема, яку ми обрали для дипломної роботи.
Думаємо, що загальні принципи самостійної роботи ми будемо використовувати
в подальшій своїй педагогічній роботі.


І. Самостійна робота учнів в системі методів навчання хімії.
1. Сутність самостійної роботи з хімії.
Відповідно до Основних напрямів реформи загальноосвітньої школи увага
вчителів спрямована на всебічний розвиток пізнавальної активності учнів,
прищеплення їм інтересу до навчання, формування навичок самоосвіти. У
розпорядженні вчителя для цього є багато методів, і серед них особливу роль
відіграє метод, який дістав назву “самостійна робота учнів”.
Аналіз психолого-педагогічної літератури [162, 32] показує, що нині
відсутній єдиний погляд на те, що треба розуміти під самостійною роботою.
Так, П.І. Підкасистий [33] розглядає самостійну роботу як “засіб
організації та виконання учнями визначеної пізнавальної діяльності”, а В.А.
Козаков розглядає самостійну роботу учнів як один з видів навчальних
занять, специфічною особливістю якого є відсутність вчителя в момент
навчальної діяльності учня.
Відсутнє і єдине визначення самостійної роботи. У діяльнісній
концепції самостійна робота - це сукупність дій учня з предметами у певних
умовах, що передбачають відсутність безпосереднього керівництва та допомоги
з боку вчителя, з використанням наявних індивідуальних рис особистості для
того, щоб отримати продукт, відповідний заданій меті, в результаті чого має
бути сформована самостійність як риса особистості учня та засвоєна певна
сукупність знань, умінь та навичок. А самостійність у трактуванні
українського педагогічного словника [8] – це одна з властивостей
особистості, що характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю
засобів – знань, умінь і навичок, якими володіє особистість; по-друге,
ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов
здійснення, а також зв’язки з іншими людьми, які складаються в процесі
діяльності.
Ще Я.А. Коменський проголошував: “… Альфою та омегою нашої дидактики
нехай буде: пошук та відкриття способу, при якому б вчителі менше навчали,
а учні більше б вчилися.” [10]. Як вважає А.М. Алексюк [1], самостійна
робота виступає чи не єдиним способом формування самостійності в набутті
знань. Самостійність у набутті знань проявляється лише завдяки власній
діяльності з появою внутрішньої потреби в знаннях, пізнавальних інтересів,
захопленості. В цьому розумінні самостійності насправді неможливо
навчитися. Таку самостійність можна лише виховувати. У процесі самостійної
роботи в учнів виробляється внутрішня пізнавальна потреба, вміння доказово
міркувати, вдосконалюються розумові операції, виробляється професійне
теоретичне мислення.
Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними
вміннями і навичками бачити сенс та мету роботи, організацію власної
самоосвіти, вміння по-новому підходити до питань, що вирішуються,
пізнавальну і розумову активність і самостійність, здатність до творчості.
Тобто, при самостійній діяльності учень сам визначає мету діяльності,
предмет діяльності і засоби діяльності. В процесі діяльності учень постійно
співвідносить передбачуваний результат з умовами і предметом діяльності,
завдяки чому відбирає засоби діяльності, відповідні способи виконання дій і
встановлює послідовність їх застосування.
Самостійна робота, виступаючи специфічним педагогічним засобом
організації та управління самостійною діяльністю учня, має подвійну
природу. З одного боку, вона постає як навчальне завдання, тобто об’єкт
діяльності учня, запропонований вчителем чи підручником, з іншого – формою
прояву певного способу діяльності по виконанню відповідного завдання.
Розвиток самостійності учнів – це мета діяльності як вчителів так і
учнів, тому вчитель повинен створити умови для спонукання уч
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?