Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Економічна теорія в системі економічних наук та її

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Економічна теорія в системі економічних наук та її .
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Економічна теорія в системі економічних наук та її функції Шпоргалки по госэкзамену, год 1.Економічна теорія в системі економічних наук та її функції Ек. теорія -
наука, яка вивчає закони розвитку ек-них систем, які виникають з приводу

відтворення, а також ті аспекти еволюції національної свідомості, духу
народу, його культури, психології, моралі та поведінки, що впливають на
процес ек-ки. Ек-ка це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду
відносин між їхніми цілями й обмеженими засобами, що допускають
альтернативне використан. Політична ек-я - наука, яка вивчає виробничі
відносини між людьми в процесі вир-ва, обміну, розподілу і споживан.
різноманітних товарів і послуг. Ек-на наука у первісному значенні - це
наука про домашнє господарство або управління ним (за визначенням
Ксенофонта). Пізніше Аристотель розділив науку про багатство на ек-ку
(вир-во благ для задоволення потреб людей) і хремастику (діяльність
спрямована на накопичення багатства). У той час рабовласницькі господарсва
були замкненими ек-ми одиницями (виробничі продукти споживалися всередині
господарства) - до 5ст. н.е. Феодальні господарства також були переважно
замкненими. У 14-15 ст почався розпад феодального ладу. Феодали замість
оброку запроваджують грош. еррррррррррhhhhhhhhhренту, що змушує селян
продавати частину виробленої продукції на ринку. У 1615р. франц. вчений А.
Монкретьєн запроваджує термін „політ. ек-я”. Запровадження цього терміна у
той період означало намагання зосередити увагу на держ. ек-ній політиці,
мистецтві держ-го управління ек-ю. В цьому полягає одна з відмінностей
політ-ї ек-ї від ек-ї теорії. У 1890р., після виходу праці А. Маршала
„Економікс”, термін „політ-а ек-я” почав витісняти термін „економікс”. Але
ці поняття часто ототожнюють.

1. Амер. ек-міст Г. Самуельсон(„Економікс”) наголошує пройшла богато
етапів розвитку. Осн. функції ек-ї теорії: 1.Практична - всебічне
обґрунтування неохідності та шляхів удосконалення прогресивних форм
власності, що найбільш відповідають інтересам людини, колективу,
сусп-ва, обробці наукових основ управління госп-кою практикою,
обґрунтуванні наукових організаційно-госп-ких форм розв\'язання ек-них
суперечностей; дає змогу виробляти науково-обгрунтовані рекомендації
щодо підвищення ефективності вир-ва для забезпечення зростання
життєвого рівня населення. 2. Пізнавальна - розкриття сутності ек-них
законів та категорій і форм їх вияву, властиві їм внутрішні
суперечності, механізм їх дії. 3.Світоглядна - покликана формувати
новий тип ек-ного мислення , а отже сучасний світогляд людини. Цінні
ек-ні теорії, які відповідають вимогам часу, відіграють велику роль й
соц.-ек-ному погресі сусп-ва.

2. Загальні методи та функції наукового пізнання та їх використання Метод
ек-ної теорії - шлях пізнання системи ек-них відносин у їх взаємодії з
розвитком продуктивних сил, мисленного відтворення у теорії діалектики, у
системі ек-них законів та категорій цієї взаємодії. Діалектичний метод -
гносеологічне і логічне відображення всієї діалектики.

Метод абстракції - м. який передбачає відмову від поверхневих, несуттєвих
сторін явища для розкриття його внутрішніх, суттєвих, сталих і загальних
зв\'язків, дійсної тенденції руху (результатом є обґрунтування ек-них
категорій, відображає у формі думки зміст. Закладений у речах). Конкретне
- цілісний об\'єкт в єдності його різноманітних сторін, властивостей, рис.
Метод сходження від абстрактного до конкретного - перехід від загальних і
збіднених за змістом понять до розчленованих і багатих за змістом. Аналіз
- розчленування предмета (явища чи події) на складові частини, окремі
сторони.

Синтез - поєднання розрізнених раніше частин і сторін у цілісність з
урахуванням взаємозв\'язків між ними. Осн. функції ек-ї теорії: 1.Практична
- всебічне обґрунтування необхідності та шляхів удосконалення прогресивних
форм власності, що найбільш відповідають інтересам людини, колективу,
сусп-ва, обробці наукових основ управління госп-кою практикою,
обґрунтуванні наукових організаційно-госп-ких форм розв\'язання ек-них
суперечностей; дає змогу виробляти науково-обгрунтовані рекомендації щодо
підвищення ефективності вир-ва для забезпечення зростання життєвого рівня
населення. 2.Пізнавальна - розкриття сутності ек-них законів та категорій
і форм їх вияву, властиві їм внутрішні суперечності, механізм їх дії.

3Світоглядна - покликана формувати новий тип ек-ного мислення , а отже
сучасний світогляд людини. Цінні ек-ні теорії, які відповідають вимогам
часу, відіграють велику роль й соц.-ек-ному погресі сусп-ва.

3. Виробничі ресурси суспільства та їх обмеженість. Сусп-не виробництво
являє собою взаємодію трьох основних факторів: робочої сили (праці),
засобів виробництва і землі. Виробничий потенціал сусп-ва являє собою
сукупність виробничих ресурсів, тобто факторів вир-ва, з урахуванням їх
обсягу, структури, технічного рівня та якості. Він х-зує макс-но можливий
обсяг виробництва продукції за умови повного використання робочої сили,
під підприємницького ресурсу, капіталу і землі. Особливе місце у вироб-му
потенціалі сусп-ва посідають природні ресурси. Обмеженість ресурсів.
Ек-сти досліджують способи за доп. яких продукти виробляються і
споживаються бо люди хочуть споживати значно більше, ніж ек-ка може
виробити. Однак блага обмежені, тоді як потреби здаються обмеженими.
Фундаментальним принципом політ. ек-ї є закон обмеженості ресурсів - блага
є обмеженими бо немає достатньо ресурсів аби виробляти всі блага, що їх
люди потребують для споживання. Засоби праці - речі, за допомогою яких
людина діє на предмети праці. Предмети праці - матеріали, які підлягають
обробці.

4. Економічні інтереси і потреби: діалектика взаємозв\'язку. Ек-на потреба
- ставлення людей до ек-них умов їх життєдіяльності, які дають їм
задоволення, насолоду або втіху і спонукають їх до діяльності, до того щоб
мати і володіти такими умовами. Класифікація потреб: За суб\'єктами: -
індивідуальні, колективні, сусп-ні; - домогосподарств, підприємств,
держави; - сусп.-ек-них класів, соц-х груп.

За об\'єктами: - породжені існуванням людини як біологічної істоти; -
матеріальн і духовні; - першочергові і не першочергові. Ек-ний інтерес -
це реальний, зумовлений ек-ними відносинами та принципом ек-ної вигоди
мотив і стимул соц. дій людей, щодо задоволення потреб.

Ієрархія потреб за А. Маслоу:

1. У самовираженні (саморозвиток,самореалізація);

2. У повазі (самоповага, визнання , статус);

Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?