Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Шпаргалка по политологии (на укр языке)

Шпаргалка по политологии (на укр языке).
Шпаргалка по политологии (на укр языке) 1. Предмет, методи і функції політології.
Політологія - наука, об(єктом якої є політика та її взаємовідносини з

наука про систему закономірних взаємозв(язків соціальних суб(єктів з
приводу політичної влади, боротьби за неї, про сутність методи та форми
політичного владування Ряд політологів продметом політології вважають
вивчення політичних систем як сукупності владних інститутів, а також
політичної влади як основи розвитку і функціонування політичних систем.
Інша група вчених вважає предметом політології вивчення системи
закономірностей розвитку і функціонування демократії, її змісту, місця і
ролі у політичній системі. Політології властиві різноманітні функції:
Теоретико-пізнавальна, що означає вивчення, систематизацію, пояснення,
аналіз, узагальнення і оцінку політичних явищ. Вона виступає теоретичною
основою політичної творчості, політичних реформ і реорганізацій. Теоретичне
пізнання дає змогу всебічно вивчити і дослідити досвід політичної
діяльності соціальних суб(єктів. Методологічна функція політології охоплює
способи, методи і принципи теоретичного дослідження політичної і практичної
реалізації здобутих знань.через світоглядну функцію утверджуються цінності,
ідеали, норми цмвілізованої політичної системи, політичної культури
соціальних суб(єктів, що сприяє досягненню певного консенсусу у супільстві,
оптимальному існуванню політичних інститутів. Прогностична функція полягіє
у передбаченні шляхів розвитку політичних процесів, різних варіантів
політичної поведінки. Прикладна функція забезпечує вироблення практичних
рекомендацій щодо шляхів реалізації політичних знань. Методи політології
-філософський, загальнонауковий, спеціальний. Широко використовуються
емтоди емпіричних соціологічних досліджень, математичні методи, аналіз
статистичних даних та ін.
2. Етапи становлення політичної науки. Розвиток політології в Україні.
Виникнення політології йшло такими стадіями: 1 - від чпсів Аристотеля до
середини ХІХ ст. (філософський період розвитку політології); 2 від середини
ХІХ ст. до закінчення другої світової війни (емпіричний період розвитку
науки, опора на практичний досвід); 3 - від закінчення другої світової
війни донині (період критисного переосмислення всього арсеналу накопичених
емпіричних і теоретичних знань та подільшого їх поглиблення). В 1903 році
було створено Американську асоціацію політичних наук, а в 1949 під егідою
ЮНЕСКО виникла Міжнародна асоціація політичної думки. У Радянському Союзі
до кінця 80-х років політологію називали лженаукою. Окремі політичні
дослідження якщо здійснювалися, то лише в межах історичного матеріалізму,
наукового комунізму, історії КПРС, теорії держава і права. Але й вони
зводилися до засилля догм офіційного марксизму. В Україні розвиток
політології став можливим лише з набуттям незалежності. З 1990 р
політологія як навчальна дисципліна почала запруваджуватися у вищих
навчальних закладах.
3. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу (Конфуцій, Лаоцзи,
Заратустра)
Конфуцій створює правильну, на його думку, концепцію державного управління,
висловлює з цього приводу конкретні практичні поради, які можна і сьогодні
брати на озброєння, вчить правителів методам завоювання довіри народу,
обгрунтовує принципи керування суспільством, забезпечення всезагального
щастя на шляху чеснот і справедливості. Трактат «Лунь-юй» протягом багатьох
віків вважався основним предметом у китайських школах. Конфуцанство
розвивали Мен-цзи та Сунь-цзи. Мен-цзи одним з перших висловив сумнів у
абсолютності влади правителя, відкидав ідеї демократії. Вважаючи їх не
придатними для Сходу. Сунь-цзи стверджував природність зла у людині, а тому
закликав до її самовдосконалення у суспільстві. На його думку теза про
рівність людей - це направда, а застосуваня сили на основі права і закону
дає гарні наслідки. Основоположною категорією Лаоцзи є «дао», що символізує
природний, незалежний ні від кого і ні від чого перебіг подій, втілення
чеснот, природної справедливості та загальної рівності. Навіть перемога у
війні сприймається Лаоцзи як благо.основний принцип поведінки - можливість
діяти не відходячи від вимог «дао». Даосизм у всіх сферах орієнтувався на
поміркованість, стриманість, незміність природного стану справ. Моїзм -
найзначнішіми його досягненнями є:чітке обгрунтування теорії суспільного
договору виникнення держави; висунення ідеї федеративного устрою держави;
практичні пропозиції щодо побудови жорсткої адміністративної системи;
доктрина казарменого рівноправ(я. Легізм - держава виступає як найвища мета
і вінець діяльності людини, а право і закон як найліпший засіб досягнення
такої мети. Головні риси закону - верховенство, унівуерсальність,
жорстокість, обов(язковість для всіх. Основні методи побудови деспотичної
держави матеріальне стимулювання приватних власників, спрямованість їх на
землеробство; заохочення бідних до набуття власност, а багатих до
добровільної віддачі частини майна бідним;методм нагород і покарань, де
перевага надається покаранням.
4. Політична думка мислителів Стародавньої Греції (Платон і Аристотель).
Головні праці Платона «Політика», «Держава», «Закони». Найвидатніші заслуги
Платона було закладення основ політичної філософії, розробка концепції
ідеальної справедливої держави, політичної солідарності, колективізму і
рівності, аристократії, тимократії, олігархії, монархії, тиранії,
демократії, філософське обгрунтування теорій політики, політичного знання,
політичного мистецтва, ідеології, геніальне передбачення розмежування влад,
поділу праці, освіченого абсолютизму, скасування приватної власності,
оригінальні пропозиції системи державної влади.Держава виконує три функції
(радницьку, захисну і ділову), які покладаються на три стани (правителів,
вояків і виробників). Існує 8 типів держав:1) істинне правління; 2) законна
монархія; 3) незаконна монархія тиранія; законна влада небагатьох -
аристократія; 5) незаконна влада небагатьох - олігархія; 6) законна
демократія із законами; 7) незаконна демократія без законів;8) тимократія -
спартанський тип владування. Політика - це царське мистецтво, засноване на
знанні і таланті правити людьми. Аристотель - головні праці «Політика»,
«Афінська політія», «Риторика», «Етика». Розглядає людину як політичну
істоту, об(єктивне начало всіх політичних явищ. Держава - організація лише
тих людей, хто може брати участь в законотворчій, судовій і військовій
діяльності. Держава, що виникла природнім шляхом - це самодостатня для
існування сукупність громадян. Правильні форми держави ті, де правителі
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?