Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку.
Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку Міністерство освіти України
Київський національний торговельно – економічний університетКурсова робота на тему:
Амортизаційні відрахування та методи їх розрахункуНауковий керівник:
Cмолін І.В.

Виконала роботу

студентка 1-ої групи
3 курсу ФБС
Березна К.А.КИЇВ – 2001ПланВступ

1. Механізм відтворення основних фондів
2. Види амортизації та їх характеристики
3. Методи розрахунку амортизації основних фондів
4. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів
Висновки
Використана літератураВступ

Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес
відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у
нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого
регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки вони
великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи
впровадження науково – технічного прогресу, зростання національного
дохаду і добробуту населення. Усунувшись від прямого втручання в
діяльність підприємств, держава зберігає за собою головну регулюючу
функцію – встановлення “ правил гри ”, обов’язкових для всіх без винятку
учасників ринку.
Невід’ємними складовими державного управління є адміністративні та
економічні методи. Однак, якщо перші передбачають прямий централізований
вплив на об’єкт, яким управляють, і є обов’язковими, то другі – впливають
на поведінку керованих через їхні інтереси.
Економічні методи реалізуються на основі поєднання прямих та
непрямих регуляторів. Їх співвідношення в окремі періоди різні. Перехід
від централізованої економіки до економіки ринкового типу передбачає
ширше залучення непрямих економічних регуляторів бюджетно – податкової,
грошово – кредитної, амортизаційної політики.
Задачею даної курсової є дослідження та визначення найоптимальніших
методів амортизації та визначення найсуттєвіших проблем управління
основними фондами.
В даній курсовій роботі я хочу зупинитися на сутності, видах,
методах амортизації основних фондів та проблемах амортизаційної політики
в Україні, якій належить ключова роль у регулюванні та управлінні
процесом відтворення основних фондів. Амортизаційна політика – це
сукупність заходів, що здійснюються державою і спрямовані на забезпечення
нормального режиму відтворення основних фондів. Найважливішою умовою
ефективного функціонування підприємств у ринковому середовищі є
забезпечення принципу сомофінансування, який передбачає здійснення
господарської та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел
(амортизації та нерозподіленого прибутку). Серед джерел самофінансування
амортизаційні відрахування посідають головне місце тому, що завдяки
синхронності між кругооборотом основних фондів і формуванням
амортизаційного фонду, меншій їх схильності до кон’юнктурних коливань
пов’язаних з результатом господарської діяльності, вони більшою мірою,
ніж прибуток, можуть бути фінансовою базою сомостійності підприємств у
відтворенні основних фондів.
Крім того, амортизація в певній мірі виконує і стимулюючу функцію,
передбачаючи найбільш повне використання основних фондів: чим довший
період функціонування обладнання, тим більше виробляється продукції і тим
швидше буде перенесена вартість основних фондів. Це дозволить зменшити їх
недоамортизації внаслідок морального зносу і знизити втрати підприємства,
що дуже важливо в умовах ринку.
Основною метою даної курсової роботи є розкриття сутності
амортизаційних відрахувань, механізму відрахуваннята амортизаційних
фондів та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на
підприємстві..
Проблема, досліджувана в даній роботі, є особливо актуальною для
виробничих галузей економіки держави і, насамперед, для тих підприємств,
що займаються виробництвом засобів виробництва, високотехнологічного
обладнання, підприємств паливно – енергетичного комплексу тощо.1. Механізм відтворення основних засобів
Безперервний процес виробництва вимагає постійного відтворення
фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів. Необхідною
умовою відновлення засобів праці у натурі є їх відшкодування у вартісній
формі, яке здійснюється через амортизацію.
Амортизація основних засобів – це процес перенесення авансової
раніше вартості усіх видів засобів праці на вартість виготовлюваної
продукції з метою її повного відшкодування.
Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне
підприємство справляє амортизаційні відрахунки, тобто певних сум грошей
відповідно до розмірів фізичного спрацювання і техніко – економічного
старіння. Ці відрахування включають до собівартості продукції, реалізують
при продажу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному
фонді, що слугує відновленню основних засобів.
Амортизаційні відрахування справляють за певними нормами, які
характерезують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової
вартості основних фондів, розрахунки норм амортизаційних відрахувань на
повне відновлення ( реновацію ) основних фондів здійснюють централізовано
за формулою:

Нав = (Ф – Л)*100/ Ап

де Ф – балансова ( первісна чи відновна ) вартість основних фондів;
Л – ліквідаційна вартість основних фондів;
Ап – амортизаційний період (нормативний строк функціонування )
основних фондів.
При встановленні норм амортизаційних відрахувань слід виходити з
економічно доцільних середніх строків функціонування засобів праці,
необхідності забезпечення повного відшкодування вартості основних фондів
і врахування техніко – економічного їх старіння.
При цьому найбільш складним є правильне визначення тривалості
амортизаційного періоду ( доцільного строку використання ) конкретних
видів засобів праці. Звичайно його встановлюють з урахуванням багатьох
впливаючих факторів, зокрема загальної фізичної довговічності і
економічності капітального ремонту засобів праці, умов їх експлуатації,
строків настання техніко – економічного старіння, можливих темпів
оновлення, доцільності застосування методу прискореної амортизації тощо.
В міру розвитку техніки, удосконалення технології і організації
виробництва змінюються тривалість та характер використання окремих видів
основних фондів, виникає об’єктивна необхідність
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?