Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Взгляд на личность в чаньбуддизме

Взгляд на личность в чаньбуддизме.
Взгляд на личность в чаньбуддизме |Національний технічний університет України |
|"Київський політехнічний інститут" |

|Кафедра: АСОІУ |
| |
| |
| |
| |
| |
|Контрольна робота з курсу: "Релігієзнавство" |
|Тема: |
|Погляд на особистість в |
|Чань-буддізмі |
| |
| |
| |
| |
| |
|Виконав: Прийняв: |
|Студентка групи ЗІС-01 Викладач |
|Соколова Наталія Сергіївна м.Київ |
|2002р. |
План:1. Вступ.

2. Чань-буддізм і чанська філософія особистості.

2.1.Виникнення і історія заснування Чань-буддізму.

2.2. Основні доктрини Чань-буддізму.

2.3. Людина, особистість в Чань-буддізмі.


3. Висновок.

Минають роки, десятиріччя... Одне покоління змінює інше. В кожну епоху
людське життя фіксується в матеріальних і письмових пам'ятках культури,
залишаючи для наступних поколінь свій слід: хороший чи поганий, глибинний
або поверхневий, помітний, або захований. Нове покоління будує своє життя
не у вакуумі: воно так чи інакше сприймає матеріальні і духовні цінності,
що були створені попередниками. Це відноситься як до людства в цілому, так
і до окремого народу.

В останнє десятиріччя Україна і весь колишній Радянській Союз
перетерпіли великі історико-культурні зміни, які відобразилися на стані
людини в суспільстві. Людина опинилася в складній ситуації. Змінився рівень
благосостоянія, змінилося все, до чого ми звикли. Для багатьох постало
питання виживання. І як завжди вихід з такої складної ситуації людина шукає
в духовному житті. Ось чому особливу цікавість викликає питання культури
розвитку особистості, питання філософії психічної діяльності. Відповіді на
ці питання деякі знайшли у спадщині народів Сходу.

Вивчення культури психічної діяльності народів Сходу, їх культурно-
психологічні традиції, цікавий погляд на особистість представляють собою
новий напрямок у сходознавстві, який виниклий на перехресті різноманітних
наукових дисциплін: культурології, історії, психології, філософії,
етнографії.

Традиційна китайська культура, котра, як відомо, є одною з найдавніших
і розвинутих, досягла в процесі багаторічного розвитку високого ступеню
культуризації явищ дійсності. по глибокому і точному визначенню відомого
дослідника китайської культури академіка Алєксєєва, традиційний Китай - це
"країна інтенсивної культури, котра не залишила жодного явища життя в
первинній формі".

Традиційна китайська культура намагалася максимально упорядкувати
первинний хаос, зменшити міру ентропії в навколишньому світі, не тільки на
макрокомічному рівні, а й на мікрокосмічному, на якому протікає внутрішнє
духовне життя людини. Тому, на самих ранніх етапах розвитку китайської
культури, під процес культуризації підпадала і психічна діяльність людини,
в результаті чого, в рамках загального складного і багатоаспектного
культурного організму сформувалася самостійна культурно-психологічна
традиція, яку ми визначаємо, як культуру психічної діяльності або психічну
культуру.

В широкому і найбільш загальному визначенні культура психічної
діяльності - це ступінь психічного розвитку особистості в напрямку, який
визначається загальними тенденціями розвитку всієї культури, той рівень
психічного вдосконалення людини як особистості, який був досягнутий в
процесі засвоєння цінностей даної культури, набуття характеристик
"культурної людини". Психічна культура є основною і визначною рисою
культури особистості.

Культура особистості в китайській культурі набувала значної
специфікації в залежності від того, в рамках якої підкультури
(буддійської, конфуціанської, даоської) вона сформувалася. Але головним
завданням її були розвиток і вдосконалення, виховання і тренування
природних психічних здібностей людини з метою максимальної реалізації всіх
потенційних можливостей його психіки для того, щоб оптимізувати свій
фізіологічний і біоенергетичний статус у відповідність з відповідними
релігійно-філософськими і соціально-психологічними нормами, які були
сформовані в тій чи іншій школі традиційної китайської думки.

Культуру психічної діяльності не можна розглядати як чисто психічний
або соціальний феномен, а як інтегральний фактор, який формується і
функціонує в процесі інтенсивної взаємодії, взаємопроникнення культурних,
соціальних і психологічних аспектів.

В силу практичної направленості і традиційно китайських навчань велике
значення в них надавалося винищенню дуалізму знань і дійсності, теорії та
практики. Це в свою чергу визначило найбільш пристальну увагу до проблеми
людини взагалі. Китайські мислителі підкреслювали, що з двох елементів
корелятивної пари "знання - суб'єкт знання" останній є визначальним. Знак
типу особистості таким чином можна вважати центральним, найглибшим і
універсальним знаком в будь-якому китайському вченні, і це в повній мірі
відноситься до чань-буддізмі, в якому особистісному фактору також
надавалося вирішальне значення.

Буддизм - одна з найдавніших на землі релігій. Буддизм виник в Індії в
16 в. до н.е. і широко розповсюдився, особливо в Китаї, Монголії, Таїланді,
Бірмі, Японії, Кореї.

Про буддійську релігію та її засновника написано багато книг. Приведемо
одну з легенд життя та діянь Будди.

В 16 віці до н.е. в князівському р
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?