Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Меркантилізм його суть, основні риси та еволюція

Меркантилізм його суть, основні риси та еволюція.
Меркантилізм його суть, основні риси та еволюція 1. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція.


Європі він зародився вже у XV ст., але великого поширення набув у XVII ст.
Головна передумова появи меркантилізму - розклад феодалізму та зародження
кап-зму.

Прискорило розв-к кап-ого В виникнення світового ринку. (зі здійсненням
великих географічних відкриттів XV — XVI ст). Після відкриття Америки й
морського шляху навколо Африки почалося небувале пожвавлення зовнішньої
торгівлі країн Зах. Європи. Меркантилізм відображав інтереси торгової
буржуазії.

У центрі уваги меркантилістів опиняється «породження» грошей грошима.
Предмет досл-ня - сфера обігу. Навіть сам термін «меркантилізм», що виник
у XVII ст., походить від італійського слова купець. Метод досл-ня —
збирання й описування реальних фактів та часткова їх класифікація, тобто
вони прямують від конкретного до абстрактного.

Ідеологію меркантилізму розкривають такі головні положення:1). багатством
є лише те, що може бути реалізованим і справді реалізується у грошах,
тобто багатство — це не що інше, як нагромадження грошей; 2). В створює
потрібні передумови для утворення багатства, а тому потребує постійного
заохочення й розвитку; 3). Безпосереднім джерелом багатства є сфера обігу,
тобто сфера, де продукти перетворюються на гроші; 4). сфера обігу є
водночас і джерелом прибутку, що утворюється завдяки продажу товарів за
більш високою ціною, ніж ціна купівлі; 5). не будь-який обіг товарів і
грошей є джерелом багатства - джерелом багатства є лише зовнішня торгівля;
6). баланс зовнішньої торгівлі має бути активним, тобто треба менше
купувати в іноземців і більше їм продавати (проте щодо розуміння активного
балансу погляди ранніх та пізніх меркантилістів дуже різнилися).

Конкретна меркантилістська політика і теорія пройшли 2 етапи у своєму
розв-ку. Це ранній меркантилізм, (монетарна система), і розвинутий
меркантилізм (мануфактурний).

Ранній виник іще до епохи великих географічних відкриттів. Представники -
Вільям Стаффорд в Англії та Гаспар Скаруффі в Італії. Ранній меркантилізм
ґрунтувався на теорії грошового балансу, яка мала 2 зав-ня: по-1-е,
залучити в країну якомога більше грошей з-за кордону; по-2-е — зберегти
гроші в самій цій країні. Відтак поставала вимога якнайменшого витрачання
і якнайбільшого нагромадження грошей у країні з одночасною забороною їх
вивезення.

Мануфактурний досяг свого розквіту у XVII ст. Представниками - Томас Мен
у Англії, Антуан Монкретьєн у Франції, Антоніо Сєрра в Італії. Виникла
власне сис-ма меркантилізму, для якої хар-рною є теорія торгового балансу.
Пізні меркантилісти центр ваги перенесли зі сфери грошового обігу у сферу
товарного обігу. Вони ставили своїм зав-ням забезпечення активного
торгового сальдо.

Отже, в центрі уваги всіх меркантилістів була проблема збагачення країни.
У головному й ранні, і пізні меркантилісти єдині — основою основ всієї
системи їхніх поглядів було уявлення, що єдиним справжнім багатством
країни є гроші. Всі меркантилісти виступають на захист максимального
нагромадження грошей. Основна відмінність полягала у різних поглядах на
суть активного балансу.

2. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної ПЕ.

Розв-к кап-них відносин (17-поч18ст.) спричинив занепад меркантилізму
(насамперед у Англії). Інтереси буржуазії переміщуються зі сфери обігу у
сферу В. На 1-й план виходить промисловий капітал. Вчення меркантилістів
вже не було в змозі вирішити проблеми буржуазії, яка потребувала
обгрунтування головних засад кап-ого В, розробки таких категорій як
зар-пл, прибуток, рента.

Представники класичної ПЕ (У.Петті, П\\\'єр де Буагільбер, А.Сміт, Д.Рікардо)
зробили спробу наукового аналізу сучасних їм вироб-их відносин,
використовуючи метод наукової абстракції. Доводили, що в ек-ому житті
панують об\\\'єктивні з-ни. Вони не залежать від волі людини, але можуть бути
нею пізнані. Класична ПЕ проголосила принцип ек-ної свободи, максимального
обмеження впливу держави на ек-не життя. ПЕ стала наукою про категорії й
з-ни ек-ого життя. В працях представників класичної ПЕ був даний глибокий
аналіз основних категорій товарного госп-ва: товару, гро-шей, цінності
(в-сті), капіталу, прибутку зар-пл, ренти.

Класики проголосили ідею природного порядку, економ. свободи, лібералізму.
Проблему цінності (вартості) розглядали з позиції трудової теорії (праця -
джерело вартості).

Заснував в Англії Уільям Петті (1623-1687) “Трактат про податки і
збори”(1662), “Слово мудрим” (1664) , “Політична арифметика” (1676),
“Різне про гроші” (1682). Його заслугою є усвідомлення “виробничого”
походження багатства, джерелом якого є праця і виробництво. Петті
вважається засновником трудової теорії вартості. вперше виокремив
категорію НД і розрахував .

Франція - П”єр де Буайльбер (1646-1714) “Докладний опис становища
Франції”(1696), “роздрібна торгівля Франції” (1696), “Міркування про
природу багатства, грошей, і податків”(1707). Вважає джерелом багатства
вир-во (с/г) . Екон. ідеї Буальберга розвинули фізіократи (2-а половина 18
ст.) - прихильники економ. лібералізму.

А.Сміт (1723-1790) “Багатство народів” (1776)

Д.Рікардо (1772-1823) 1817- “Основи політ. економіки та оподаткування”.

3. Ек-не вчення А. Сміта

Адам Сміт (1723—1790) Праці: «Досл-ня про природу і причини багатства
народів».1776 р

Сміт ставить перед собою наукове завдання ком-плексного досл-ня людини. У
своїх працях він розглядає окремі аспекти, сторони людської приро-ди:
моральні, громадські, ек-ні. Сміт досліджує «людину ек-ну», однак не
ізолює її від 2-х інших аспектів людської природи. Метод, який застосовує
Сміт, можна назвати дедуктивно-індуктивним. Він підкреслює, що за умов
«природного порядку» (вільної конкуренції) складною взаємодією госп-кої
діяльності лю-дей керує «невидима рука», тобто ек-не життя людей
підпорядковується об\\\'єктивним закономірностям. У трактуванні «природного
порядку» ви-ходить з 2-х принципів: об\\\'єктивної закономірнос-ті природи —
дії об\\\'єктивних з-нів природи — «невидимої руки» і «природної свободи»
людини. Він є прихильником ек-ого лібералізму, вільної гри госп-ких сил,
невтручання держави в ек-не життя. Але разом з тим Сміт визнає роль
держави у виконанні нею таких ф-цій, як оборона країни, правосуддя,
народна освіта, утримання громадських установ тощо. Він також
висловлювався за державне регулювання норми процента й мінімуму зар-пл.
Поділ праці і гроші Першоджерело багатства — праця. Вирішальним фактором
зростання багатства й «загальног
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?