Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт п

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт п.
Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький Міністерство освіти і науки України
Національний гірничий університет


Гірничий факультет
Кафедра підземної розробки родовищ
(повна назва)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
дипломної роботи
спеціаліста
(освітньо – кваліфікаційний рівень)


специальності 7.090301.02 Підземна розробка
родовищ корисних копалин


на тему “Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації
гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти
“Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
залізорудний комбінат” ”

Виконавець: Ю.Г.Борисенко
(підпис)

|Керівники |Прізвище, ініціали |Оцінка |Підпис |
|проекту |Кузьменко О.М. | | |
|розділів: | | | |
|1.Технологічний |Барташевський | | |
|Вентиляція |Литвиненко А.А. | | |
|2.Охорона праці |Литвиненко А.А. | | |
|3.Економічний |Безпалько В.М. | | |
| | | | |
|Рецензент | | | |
| | | | |
|Нормоконтролер | | | |


Дніпропетровськ
2004г.


ЗАТВЕРДЖЕНО:
завідувач кафедри
підземної розробки
родовищ
(повна назва)
В. І.
Бондаренко
(підпис)


ЗАВДАННЯ
на дипломну роботу
спеціаліста
(освітньо – кваліфікаційний рівень)

студенту групи ГІП-98 Борисенко Юрію Григоровичу
Тема дипломної роботи "Розробити проект технологічної системи
інтенсифікації гірничих робіт при відпроцюванні запасів руди на горизонті
330м шахти "“Експлуатаційна” ЗАТ “ ЗЗРК” ”
затвержена наказом ректора НГУ від __________ ________

|Розділ |Зміст завдання |Термін виконання |
|Технологічний |Охарактеризувати технологію |24.04.03- |
| |ведення гірничих робіт на шахті |5.05.03 |
| |“Експлуатаційна”. | |
| |Розробити технологію та | |
| |розрахувати параметри очисної | |
| |виїмки на гор.330м. | |
|Вентиляція |Розрахувати параметри вентиляції |6.05.03- |
| |шахти |16.05.03. |
|Охорона праці |Розробити заходи з охорони праці,|17.05.03- |
| |які забезпечать безпечну та |26.05.03. |
| |нешкідливу роботу в умовах | |
| |впровадженої технології | |
|Економічний |Розрахувати показники прибутку чи|27.05.03- |
| |збитковості прийнятої технології |8.06.03. |

Завдання видав О.М.Кузьменко
(підпис)
Завдання прийняв до виконання Ю.Г.Борисенко
(підпис)

Дата видачі завдання:______________

Термін подання дипломного проекту до ДЕК ______________
|3 |
|Реферат |
| |
|Пояснительная записка: 54., 6 рис., 14табл., 3 приложения, 13 источников. |
|Объект разработки: система интенсификации горных работ при отработке запасов руды|
|на гор. 330м в условиях шахты «Эксплуатационная» ЗАО «ЗЖРК». |
|Цель дипломного проекта: поддержание мощности шахты, уменьшение затрат, повышение|
|цены руды. |
|Во вступлении дано нынешнее состояние проблемы, выдвинуты предложения по её |
|решению. |
|В расчётной части обоснованы параметры и произведены расчёты проектируемой |
|технологии,. |
|Новизна проекта в применении самоходной техники. |
|В технологической части даны характеристики и показатели проекта. |
|В экономической части приводится расчёт показателей при введении проектных |
|решений. |
|Практическое значение проекта – опробование в условиях шахты новой технологии |
|очистных работ. |
|Разработанные технические решения могут применяться для сходных условий на других|
|шахтах. |
|РУДНАЯ ПОТОЛОЧИНА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛИК, ВСКРЫТИЕ ЗАПАСОВ, РУДОПЕРЕПУСК, |
|КАМЕРА, ПОГРУЗО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА, ОРТ. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?