Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ поч ХХ)

Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ поч ХХ).
Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ поч ХХ)
Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ) 5;1                                     - 2 -              Соцўологўчна думка на Укра•нў (кўнець ХIХ - поч. ХХ ст.)              --------------------------------------------------------                               ПЛАН        Вступ.        I. Обслўдування народно• творчостў в Укра•нў            а) вивчення укра•нського фольклору;           б) етнографўчнў дослўдження;           в) соцўологўя лўтератури.       II. Перўод формування та розвитку укра•нсько• академўчно• соцўо-           логў•            1. Полўтична соцўологўя М.Драгоманова.           2. Соцўологўчнў погляди Ў.Франка.           3. Грушевський як ўсторик-соцўолог.           4. Б.Костякўвський та його проект створення науково• соцўоло-              гў•.           5. Соцўологўчна концепцўя М.Шаповала.              Укра•нський ўнститут громадознавства В Празў.        Заключення.                                 ВСТУП       Ўсторико-соцўологўчне знання - ўстотний компонент суспўльствознав-  ства, де соцўологўя займаї особливе мўсце.Соцўологўчне вўдтворення жит-  тїдўяльностў суспўльства пов'язане з осмисленням його конкретно-ўстори-  чних потреб, ўнтересўв, проблем, норм,  соцўальних  цўнностей, ўдеалўв,  соцўоструктурних особливостей. Соцўологўя вўдображуї специфўку ўсторич-  ного розвитку народу, його культури, менталўтету  й  сприяї  •х подаль-  дальшўй еволюцў•.       Ўсторўя соцўологўчно• думки в УКра•нў як цўлўсний еволюцўйний про-  цес практично не  дослўджувалася,  а  нечисленнў  ўсторико-соцўологўчнў  розвўдки обмежувалися розглядом соцўологўчно•  проблематики  конкретних  мислителўв чи окремих ўсторичних етапўв.       Ўсторўя кожного народу - це найперш ўсторўя його культури  як  су-5;1                                     - 3 -  купностў створених ним  матерўальних  ў  духовних  надбань.  В  системў  ўїрархў• цўнностей наука посўдаї одне  з  провўдних  мўсць,  тому  дос-  лўдження процесу розвитку Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ) соцўологўчно• думки в Укра•нў, починаючи  вўд  •• давнўх витокўв до ўнституцўалўзацў•  як  академўчно•  науки  набуваї  особливого значення.       У нових умовах незалежностў Укра•ни постаї низка проблем, пов'яза-  них з ўсторўїю та особливостями  розвитку  соцўально•  ў  соцўологўчно•  думки в кра•нў. Адже в минулому панўвна ўдеологўя, полўтчна  ў  наукова  практика виключали з поля зору ряд факторўв ў проблем, що лежали  в ос-  новў духовного ў культурного життя Укра•ни, зокрема гострў проблеми ет-  ногенезу укра•нського народу, його культури, мови,  науково•  спадщини,  проблеми нацўонально• незалежностў, державно• самостўйностў  та  багато  ўн. Тому питання перевидання, реконструкцў• писемних джерел, вўдновлен-  ня документўв ўсторў• укра•нського народу, перевидання "репресованих" ў  забутих матерўалўв, ознайомлення з ними широкого кола читачўв - одне  з  головних завдань нашого нацўонального ў культурного вўдродження.       Потребуї  переосмислення й  процес  становлення  та  розвитку  су-  спўльно•, полўтично• ў соцўологўчно• думки в Укра•нў. Тут виникаї цўлий  комплекс проблем, що чекають свого вирўшення. Чи не найўстотнўшою, цен-  тральною з них ї визначення ўсторичного часу  та  простору  становлення  укра•нського етносу, його етнўчно• специфўчно• культури й  менталўтету,  державностў, ўсторчних етапўв розвитку.       Необхўдно переглянути догматичнў схеми,  типологўзацў•,  принципи,  установки, коли всў самобутнў полўтичнў, соцўальнў та культурнў  проце-  си в багатонацўональнўй ўсторў• Росўйсько• держави вўдкидалися,  замов-  чувалися або ж пўдтягувались до великодержавного зразка. Штучнўсть, на-  тяжки, перебўльшення або фальсифўкацўя й неправда були супутниками дог-  матично•  ўдеологў•,  котра  залишила  глибокў  рубцў  в    соцўальнўй,  полўтичнўй ў духовнўй ўсторў•  нашого  народу.  Можна  називати  безлўч  представникўв укра•нсько• науки, лўтератури, мистецтва - духовну елўту,  гордўсть нацў•, дўяльнўсть яких ошельмована, спотворена або  перелицьо-  вана  на  свўй  лад:  М.Ў.Костомаров,  М.П.Драгоманов,  В.К.Винниченко,  М.С.Грушевський, Д.Ў.Яворницький ў багато ўнших.       Одним ўз ўстотних напрямўв розробки проблем ўсторў•  соцўологўчно•  думки в Укра•нў маї бути переоцўнка окремих етапўв •• розвитку  ў  кла-  сифўкацў• •• дўячўв.  Ўсторўя - неперервний  процес,  тому  розглядаючи5;1                                     - 4 -  ўсторўю  соцўологўчно•  думки  в  Укра•нў,  важливо  вўдтворити  ••  як  цўлўсний,  спадково-поступальний  процес  еволюцў•,  вивчити  внутрўшню  логўку й механўзми цього процесу. Для Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ) цього ўсторўю соцўологўчно• думки  роздўляють на два перўоди     &nbs
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?