Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

“Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабора

“Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабора.
“Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт для студентів спеціальності “Приладобудування” М*Н*СТЕРСТВО ОСВ*ТИ УКРА*НИМЕТОДИЧН* ВКАЗ*ВКИ

до лабораторних роб*т

з дисципліни “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні”

для студент*в спеціальності “Приладобудування” всіх

форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

приладобудування

протокол № 5

від 29.10.1998 р.

Черкаси,Ч*Т*,1998

Методичні вказівки до лабораторних роб*т з дисципліни “Ергономіка та
дизайн у приладобудуванні” для студент*в спеціальності “Приладобудування”
усіх форм навчання / Уклад. Бойко Т. А.: - Черкаси: Ч*Т*, 1998. - 26 с.

Укладач: Т. А. Бойко, ст. викл.

Відповідальний редактор: В. *. Биков, д. т. н.* професор.

Рецензент: С. І. Мордвінов, к. т. н., доц.

Комп\\\'ютерний набір: Т. А. Бойко

ВСТУП

Курс “Ергономіка та дизайн у приладобудуванні” базується на знаннях таких
дисциплін як математика, фізика* х*м*я, теоретична механіка, теорія
механізмів * машин* опір матеріалів, інженерна та комп\\\'ютерна графіка,
основи конструювання елемент*в прилад*в* технолог*я приладобудування*
конструювання прилад*в, основи електротехніки* електронна та
мікропроцесорна техніка.

Мета методичних вказівок - дати змогу студентам опанувати в процес*
проведення лабораторних роб*т навички самостійного проведення
ергономічного аналізу прилад*в та аналізу *х композиційних та стильових
особливостей.

Теоретичні питання студент повинен вивчати за конспектом лекцій,
нормативній документації та по рекомендованій літературі.

Лабораторні роботи знайомлять студент*в з основними вимогами ергономіки
відносно раціонального врахування “людського фактору” при проектуванні і
конструюванні контрольно-вимірювальних прилад*в та систем. Це робиться для
створення максимально ефективних * надійних систем контролю * управління,
а також для створення таких умов праці людини-оператора, як* б відповідали
всім психофізіологічним можливостям * потребам людини * сприяли тривалому
збереженню ** працездатності* здоров*я* відчуття комфортності.

В кожній лабораторній робот* студент спочатку коротко знайомиться з
теорією * методами визначення параметр*в, що досліджуються, а потім - з
порядком виконання досліджень* методикою проведення розрахунків,
специфікою *х реєстрації.

Отримані при виконанні досліджень дані * основою для визначення
ергономічного та композиційного рівня прилад*в * *х відповідності існуючим
нормативним документам та приладам-аналогам, що відповідають рівню кращих
світових зразків.

Опис кожної лабораторної роботи складається з чотирьох частин:

- мета роботи;

- загальні відомості по тем*;

- порядок виконання, реєстрація вимірів * досліджень;

- обробка результат*в, висновки.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1-2

ЕРГОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЮЧИХ ПРИЛАДІВ

Мета роботи: Ознайомитись з методикою * порядком проведення ергономічної
оцінки діючих прилад*в* систем* пульт*в управління.

Задача роботи: Виконати практичне завдання з використанням методик вибору
оптимальних розмірів* планування * компоновки засобів відображення
інформації прилад*в* пульт*в * орган*в управління.

Загальні відомості

Ергономічна оцінка експлуатованих систем “людина-машина” (СЛМ), пульт*в
управління складних автоматичних ліній * прилад*в да* змогу з*ясувати
рівень надійності, пропускної спроможності * ступінь точності роботи
оператора, спрогнозувати поведінку діючої СЛМ, а також вжити заходи для
максимального підвищення ефективності *х праці. Оцінка починається *з
складення плану проведення досліджень. Основні етапи таких досліджень
звичайно виконуються за такою схемою:

а) ознайомлення з призначенням, метою системи, задачами * основними
вимогами до не*;

б) побудова структурно* схеми, що відтворю* зв\\\'язки окремих підсистем,
потоки інформації * хід регулювання. При цьому окремо виділяються
“людські” ланцюги з позначенням прямих * зворотних зв\\\'язків м*ж оператором
СЛМ * машиною, а також м*ж окремими операторами (слід відзначити
інтенсивність зв\\\'язків * *х відносну важливість);

в) оцінка середовища, в якому система функціонує, * його вплив на систему
СЛМ, що досліджується;

г) опис функцій системи * ** підсистем для всіх режим*в роботи (включаючи
малоймовірні аварійні ситуації). При визначенні функцій системи слід
зазначити, як* операції найважливіші * що являє собою динамічна структура
системи, тобто як* здвиги виникають в окремих підсистемах при управлінні*
дії перешкод * т. *.

д) детальна ергономічна оцінка робочого місця;

е) оцінка засобів відображення інформації * органів управління;

ж) розгляд функцій оператор*в для нормального режиму роботи ** окремо* для
екстремальних ситуацій. При цьому необхідно докладно проаналізувати умови*
як* можуть привести до виникнення авар*йно* ситуації;

з) оцінка суміщення функцій оператора за часом; для цього будується
професіограма діяльності;

На підставі всіх вищезазначених даних формується висновок про надійність *
ефективність системи * даються рекомендації по модернізації або
удосконаленню окремих підсистем, вузлів або всього приладу.

Порядок виконання роботи

Для виконання роботи кожен студент повинен мати кілька аркуш*в
м*л*метрового паперу, креслярське приладдя (циркуль-вимірювач,
транспортир, лінійку * т. *н.), конспект лекцій * довідкову літературу з
ергономіки.

Кожній підгрупі з 3-4 чоловік видається зразок діючого пульта управління
або прилад, який необхідно оцінити з точки зору ергономічності.

Для цього пропонуються так* прилади: гоніометр Г5М, мікроскоп
стереоскопічний МБС-10, осцилограф С-55 та інше обладнання.

При виконанні роботи студент зобов\\\'язаний:

а) зобразити у масштаб* на м*л*метровому папері схему діючого стенда*
пульта або приладу, що запропонований до ергономічної експертизи;

б) охарактеризувати відповідність вимогам ергономіки фактичне розташування
засобів відображення інформації, індикаторів, тумблер*в, робочих місць *
т. *н.; провести відповідний аналіз* розробити рекомендації для поліпшення
ергономічності об\\\'єкта* що досліджується;

в) накреслити на м*л*метровому папері запропонований підгрупою вар*ант
планування * компоновки пульта управління, стенда або приладу з
у
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?