Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Бухучет 6640

Бухучет 6640.
БухучетДодаток 4 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за N 892/4185) Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосуван-ня код назва код назва 1 2 3 4 5 Клас 1. Необоротні рахунки 10 Основні засоби 101 Земельні ділянки Всі види діяльності 102 Капітальні витрати на поліпшення земель 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Робоча і продуктивна худоба 108 Багаторічні насадження 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди Всі види діяльності 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 113 Тимчасові (нетитульні) споруди 114 Природні ресурси 115 Інвентарна тара 116 Предмети прокату 117 Інші необоротні матеріальні активи 12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами Всі види діяльності 122 Права користування майном 123 Права на знаки для товарів і послуг 124 Права на об'єкти промислової власності 125 Авторські та суміжні з ними права 126 Гудвіл 127 Інші нематеріальні активи 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів Всі види діяльності 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів 14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції в зв'язані сторони за методом обліку участі в капіталі Всі види діяльності 142 Інші інвестиції в зв'язані сторони 143 Інвестиції в незв'язані сторони 15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Всі види діяльності 152 Придбання (виготовлення) основних засобів 153 Придбання інших необоротних матеріальних активів 154 Придбання (створення) нематеріальних активів 155 Формування основного стада 16 Довгостроко-ва дебіторська заборгова-ність 161 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Всі види діяльності 162 Довгострокові векселі одержані 163 Інша дебіторська заборгованість 17 Відстрочені податкові активи За видами відстрочених податкових активів Всі види діяльності 18 Інші необоротні активи За видами активів Всі види діяльності 19 Негативний гудвіл За видами об'єктів інвестування Всі види діяльності Клас 2. Запаси 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Всі види діяльності 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 203 Паливо 204 Тара і тарні матеріали 205 Будівельні матеріали 206 Матеріали передані у переробку 207 Запасні частини 208 Матеріали сільськогосподарського призначення 209 Інші матеріали 21 Тварини на вирощуванні і відгодівлі 211 Молодняк тварин на вирощуванні 212 Тварини на відгодівлі Сільське господарст-во, підпри-ємства з підсобним виробницт-вом та інші 213 Птиця 214 Звірі 215 Кролі 216 Сім'ї бджіл 217 Доросла худоба вибракувана з основного стада 218 Худоба, прийнята від населення для реалізації 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети За видами предметів Всі види діяльності 23 Виробництво За видами виробництва Всі види діяльності 24 Брак у виробництві За видами продукції Галузі матеріаль-ного виробницт-ва 25 Напівфабрикати За видами напівфабрикатів Промисло-вість 26 Готова продукція За видами готової продукції Промисло-вість, сільське господарст-во та інші 27 Продукція сільськогоспо-дарського виробництва За видами продукції Сільське господарст-во 28 Товари 281 Товари на складі Всі види діяльності 282 Товари в торгівлі 283 Товари на комісії 284 Тара під товарами 285 Торгова націнка 29 ............... Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 30 Каса 301 Каса в національній валюті Всі види діяльності 302 Каса в іноземній валюті 31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті Всі види діяльності 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 313 Інші рахунки в банку в національній валюті 314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті 32 ..................... 33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті Всі види діяльності 332 Грошові документи в іноземній валюті 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 34 Короткостро-кові векселі одержані 341 Короткострокові векселі одержані в національній валюті Всі види діяльності 342 Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті 35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів Всі види діяльності 352 Інші поточні фінансові інвестиції 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними партнерами Всі види діяльності 362 Розрахунки з іноземними партнерами 37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами Всі види діяльності 372 Розрахунки з підзвітними особами 373 Розрахунки за нарахованими доходами 374 Розрахунки за претензіями 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 377 Розрахунки з іншими дебіторами 38 Резерв сумні
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?