Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної

Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної .
Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства 3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної
діяльності підприємства

Порядок записів в синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням на
бухгалтерських рахунках фінансових результатів господарсько-фінансової
діяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на
національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та новому
Плані рахунків бухгалтерського обліку.
Для узагальнення інформації про фінансові результати від
звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено
рахунок 79 «Фінансові результати», який ведеться за субрахунками:
791 «Результат основної діяльності»,
792 «Результат фінансових операцій»,
793 «Результат іншої звичайної діяльності»,
794 «Результат надзвичайних подій».
По кредиту рахунка 79 «Фінансові результати» та його субрахунків
відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету
— суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума
нарахованого податку на прибуток.
По кредиту субрахунка 791 «Результат основної діяльності»
підприємства відображають суму доходів від реалізації готової
продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності в
кореспонденції з дебетом рахунків: 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший
операційний доход».
На дебет субрахунка 791 «Результат основної діяльності»
наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують:

— собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з
кредита рахунка 90 «Собівартість реалізації);
— адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 «Адміністративні
витрати»);

— витрати на збут (з кредита рахунка 93 «Витрати на збут»);

— належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибуток
від звичайної діяльності (з кредита рахунка 981 «Податки на прибуток від
звичайної діяльності»).
Шляхом порівняння на субрахунку 791 «Результат основної
діяльності» кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів від
реалізації та інших операційний доход) з дебетовим оборотом (загальна сума
операційних витрат з урахуванням суми податку на прибуток від звичайної
діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної
діяльності підприємства.
Визначену суму фінансового результату від основної діяльності
списують на фінансово-результатний активно-пасивний рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» записом:

— на суму одержаного прибутку:
Д-т рах. 791 «Результат основної діяльності»
К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»;
- на суму збитку:
Д-т рах. 442 «Непокриті збитки»
К-т рах. 791 «Результат основної діяльності».
Формування фінансових результатів основної діяльності
підприємства відображається в системі рахунків.(Див. Схема 1).[22,с.54].Схема 1. Формування фінансових результатів.
На кредит субрахунка 792 «Результат фінансових операцій»
наприкінці звітного періоду списують:
а) в кореспонденції з дебетом рахунка 72 «Доход від участі в капіталі»;
— доход від участі в капіталі (доход від інвестицій в асоційовані
підприємства, в дочірні підприємства, від спільної діяльності);
— в кореспонденції з дебетом рахунка 73 «Інші фінансові доходи» — інші
фінансові доходи (дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки,
одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами, інші доходи від
фінансових операцій).
На дебет субрахунка 792 «Результат фінансових операцій»
наприкінці звітного періоду списують:
а) в кореспонденції з кредитом рахунка 95 «Фінансові витрати» —
фінансові витрати (нараховані відсотки за користування кредитами банків,
за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати, пов'язані з
випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів та ін.);

б) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі»
— втрати від Інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної
діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства тощо.

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даним
субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» (порівнянням кредитового і
дебетового обороту), списується відповідними записами на рахунок 44
«Нероз поділені прибутки (непокриті збитки)».

Субрахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності призначений
для визначення фінансових результатів іншої звичайної діяльності.

На кредит субрахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74
«Інші доходи» списують доходи від реалізації фінансових інвестицій,
необоротних активів, майнових комплексів, від неопераційної курсової
різниці, від безоплатно одержаних активів та від іншої звичайної
діяльності (зокрема, від списання кредиторської заборгованості по
закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка
визнана доходом, та ін.).
На дебеті субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності» в
кореспонденції з кредитом рахунка 97 «Інші витрати» списують витрати, які
виникли в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але які
не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів)
та послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій,
необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових
різниць і від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші
витрати звичайної діяльності).

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даними
субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності», відповідними
запасами списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)».

За даними субрахунка 794 «Результат надзвичайних подій»
визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит цього
субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунка 75 «Надзвичайні доходи»
списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованих
збитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом
рахунка 99 «Надзвичайні витрати») — втрати від надзвичайних подій (втрати
від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо).

Сальдо субрахунка 794 «Результат надзвичайних подій» наприкінці
звітного періоду спису
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?