Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Lizing

Lizing.
Lizing L?zings.


L?zings(noma):
- kustamo un nekustamo objektu lieto?anas ties?bu izmanto?ana par noteiktu
atl?dz?bu; ra?o?anas priek?metu vai iek?rtu noma ar vai bez izpirk?anas
ties?b?m.[1]

L?zings ir sevi??a kred?ta attiec?bu forma, kura dod iesp?ju uz??m?jam
ieg?d?ties kustamo un nekustamo ?pa?umu, neiz?emot no apgroz?bas lielas
naudas l?dzek?u summas invest?ciju veik?anai.[2]

L?zings ir finans?juma veids, kura proces? l?zinga ??m?js ieg?st l?zinga
objektu, par kuru ir samaks?jis l?zinga dev?js. L?zinga gait? l?zinga
??m?js nor??in?s ar l?zinga dev?ju par aizdoto naudu (maks? procentus) un
atkar?b? no l?zinga veida maks? ma??nas amortiz?cijas maksu vai izpirkuma
maksu.[3]

Kas ir l?zings un k? tas darbojas. Run?jot vienk?r?? valod? – j?s
aiz?ematies naudu no k?das l?zinga komp?nijas un atdodat to veikalam, kur?
v?laties ieg?d?ties k?du preci. Kam?r par?ds nav nomaks?ts, l?zinga objekts
ir l?zinga komp?nijas ?pa?ums, bet tikl?dz tas izdar?ts prece ir j?su.[4]


Galvenie ar l?zingu saist?tie termini.5

1. L?zinga ??m?js ir fiziska vai juridiska persona, kas ieg?d?jas l?zinga
objektu un maks? ikm?ne?a maksu kas sast?v no amortiz?cijas maksas (vai
izpirkuma maksas), procentiem un citiem maks?jumiem (komisijas maksas,
papildus maks?jumi, soda naudas utt.).

2. L?zinga dev?js ir l?zinga komp?nija.
3. L?zinga objekts ir tas priek?mets (piem?ram ma??na, dz?voklis,
iek?rtas u.t.t.), ko l?zinga ??m?js lieto un maks? par to l?zinga dev?jam.

4. L?zinga maksa (tiek saukta ar? par nomas maksu, izpirkuma maksu,
l?zinga maks?jumu un taml?dz?gi) ir maksa, ko l?zinga ??m?js maks? l?zinga
dev?jam katru m?nesi (vai ceturksni) un t? sast?v no l?zinga objekta
izpirkuma maksas, procentiem, komisijas maksas, PVN un, iesp?jams, citiem
maks?jumiem. Ir da??das metodes, k? tiek apr??in?ta l?zinga maksa, un,
atkar?b? no t?s, l?zinga maksa var b?t nemain?ga visu l?zinga periodu vai
ar? mainоties atkar?b? no klienta pras?b?m.
5. L?zinga objekta izpirkuma maksa ir summa par kuru tiek samazin?ta
l?zinga objekta nenomaks?t? summa (citiem v?rdiem sakot, t? ir l?zinga
??m?ja par?da atmaksa l?zinga dev?jam).
6. L?zinga objekta nenomaks?t? summa ir t? l?zinga objekta da?a, par kuru
l?zinga ??m?js v?l nav nor??in?jies l?zinga dev?jam (t.i. summa, kuru
l?zinga ??m?js v?l ir par?d? l?zinga dev?jam). Apr??in?mo procentu lielums
ir tie?i atkar?gs no ??s summas (jo liel?ka summa, jo liel?ks procentu
maks?jums).
7. Procenti tiek apr??inвti no l?zinga objekta nenomaks?t?s summas par
re?lo aizdevuma periodu (vairum? gad?jumu m?nesi).
8. L?guma komisijas maksa ir komisijas maksa par l?zinga l?guma
sast?d??anu, lietas izskat??anu un administrat?vo proced?ru veik?anu.
9. Gada sad?rdzin?jums (reiz?m nekorekti saukts ar? par l?zinga procentu,
kaut gan l?zinga procenti p?c b?t?bas ne ar ko neat??iras no parastiem
kred?tprocentiem) ir procentu?li izteikta summa, ko l?zinga ??m?js p?rmaks?
par l?zinga objektu, t.i. 5% gada sad?rdzin?jums noz?m?, ka l?zinga ??m?js
katru gadu p?rmaks?s 5% no s?kotn?j?s l?zinga (aizdevuma) summas.

L?zinga dev?js ieg?d?jas ra?o?anas l?dzek?us (iek?rtas, darba galdus,
ma??nas utt.) un tos iznom? nosakot nomas maksu vai procentu likmi. Past?v
da??di l?zinga veidi:
. Visbie??k sastopamais ir operat?vais l?zings, kad tiek iznom?tas iek?rtas
da??du vienreiz?ju darbu izpildei. P?c darbu izpild??anas, bet ne v?l?k
k? p?c gada, iek?rtas lietot?js to atdod l?zinga dev?jam. Savuk?rt banka
atkal ?o iek?rtu iznom? n?kamajam lietot?jam.
. Finansi?lais l?zings p?c savas b?t?bas ir l?dz?gs nomai ar izpirk?anas
ties?b?m. L?zinga dev?js (banka vai l?zinga komp?nija) nopirktos l?zinga
objektu nodod l?zinga ??m?jam uz vair?kiem gadiem ar ties?b?m to
ieg?d?ties sav? ?pa?um?, samaks?jot ?? l?zinga objekta v?rt?bu.
Galven? at??ir?ba starp l?zingu un nomu ir t?, ka, nom?jot k?du ra?o?anas
l?dzekli ar izpirk?anas ties?b?m, uz??mums uzreiz k??st par t? ?pa?nieku,
kad izdara pirmo iemaksu. Turpretim l?zinga dar?jum? uz??mums k??st par t?
?pa?nieku tikai tad, kad ra?o?anas l?dzek?u v?rt?ba ir piln?gi samaks?ta.
Finansi?l? l?zinga izmanto?anai ir ?oti svar?ga noz?me apst?k?os, kad
uz??mumiem j?ieg?d?jas d?rgas ra?o?anas iek?rtas, bet ?im m?r?im nepietiek
naudas l?dzek?u. Ta?u nav iesp?jams aiz?emties naudu bank?, jo par kred?tu
ir noteiktas ?oti augstas procentu likmes. Turpret? l?zinga procentu likme
ir zem?ka.
L?zinga dar?juma nosl?g?anas k?rt?ba.
1. L?zinga ??m?js – fiziska persona – iesniedz l?zinga dev?jam piln?gi un
pa?roc?gi aizpild?tu l?zinga ??m?ja deklar?ciju un pieteikumu l?zinga
oper?cijas veik?anai, pases kopiju.
2. L?zinga ??m?js – juridiska persona – iesniedz l?zinga komp?nijai
aizpild?tu iesniegumu, re?istr?cijas apliec?bu, sabiedr?bas stat?tus,
biznesa pl?nu, bilanci, pamatl?dzek?u at?ifr?jumu, pe??as un zaud?jumu
apr??inu, audita p?rbaudes rezult?tus, kreditoru un debitoru sarakstu, k?
ar? pilnsapulces l?mumu, ar kuru konkr?tais p?rst?vis tiek pilnvarots
sl?gt l?zinga dar?jumu.
3. L?zinga komp?nija 1-2 dienu laik? p?rbauda iesniegtos dokumentus,
izskata un pie?em l?mumu par dar?juma noteikumiem: l?zinga termi??,
l?zinga ??m?ja pirm? iemaksa, procentu likme. Gad?jumos, kad klienta
deklar?cij? (juridiskai personai – uz??muma bilanc?) redzamas par?da
saist?bas vai nestabils finansi?lais st?voklis, l?zinga komp?nija var
l?gt klientu sagatavot un iesniegt papildu dokumentus dar?juma
nodro?in??anai, kas var izpausties k? galvojums vai ??la. Par galvot?ju
var b?t jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir atbilsto?i akt?vi
(kustamais vai nekustamais ?pa?ums, noguld?jumi).
4. Ja dar?juma noteikumi klientam ir pie?emami, puses nosl?dz l?zinga
l?gumu.
5. L?guma sl?g?anas dien? tiek veikta pirm? iemaksa.
6. P?c pirm?s iemaksas veik?anas banka vienas dienas laik? ar l?zinga
objekta p?rdev?ju sl?dz pirkuma – p?rdevuma l?gumu, saska?? ar kuru
apmaks? l?zinga objekta v?rt?bu un nodo?anu l?zinga ??m?jam ekspluat?cij?
p?c pie?em?anas – nodo?anas akta parakst??anas.
L?zings at??ir?b? no naudas kred?ta ir maz?k riskants. Naudas aizdevuma
izsnieg?anai ir nepiecie?ams kred?ta nodro?in?jums, garantijas, kuru
v?rt?ba p?rsniedz sa?emt?s naudas summu. Turpret? l?zings noz?m?, ka tiek
aizdots l?zinga objekts, kas ir bankas ?pa?ums: t?tad tas vienlaikus ir ar?
kred?ta nodro?in?jums. Ja k?du apst?k?u d?? l?zinga ??m?js nevar?s atdot
l?zinga komp?nijai aizdevumu, l?zinga komp?nijas ?pa?um? paliek l?zinga
objekts. T?p?
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?