Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві.
Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві Важно! Обязательно прочесть перед использованием!
Уважаемые господа студенты! Этот диплом защищался 05.06.02 в г. Киеве в

этом институте он будет помещен на стенд, как образцовый диплом. Хочу
предупредить конкурентов «Юнивест Маркетинга» и его клиентов о том, что
большая часть информации, относящаяся к самой компании и данным о
полиграфическом рынке, заведомо искажены и не имеют ничего общего с
действительностью, хотя и выглядят вполне правдоподобно. Прошу меня
простить за заведомую ложь, но интересы компании прежде всего. Желаю
успехов!
На вопросы могу ответить по e-mail: tor-ba@mail.ru


АНОТАЦІЯ

Темою даної дипломної роботи є управління системою маркетингової
діяльності на підприємстві ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг».
В роботі викладена теоритична інформація та методологічні підходи до
проблеми огранізації управління маркетинговою діяльністю на підприємтстві.
На підставі даних про діяльність компанії “Юнівест Маркетинг” проведений
техніко-економічний аналіз та маркетинговий аналіз зовнішнього і
внутрішнього середовища, складений SWOT-аналіз. За допомогою метода Делфі
проведений аналіз готовності підприємтства до реалізації маркетингової
стратегії та впровадження єдиної служби маркетингу.
Розроблені пропозиції щодо удосконалення системи упраління
маркетиноговою діяльністю на вказанному підприємстві, які включають до
свого складу організацію служби маркетингу та маркетинговї заходи з реклами
і виготовлення безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру. За
допомогою економіко-математичних методів зроблений розрахунок економічної
ефективності та доцільності запропонованих заходів.
Дипломна робота складається з чотирьох основних розділів: теритичного,
двох аналітичних і практичного – та містить 142 сторінки, 25 рисунків, 29
таблиць, 4 формули, 1 додаток.
Зміст
Стор.

АНОТАЦІЯ 3

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛЯННЯ СИСТЕМОЮ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8

1.1. Концепції управління маркетингом 10

1.2. Стратегічне планування маркетингу 14

1.3. Маркетинговий аналіз і аудит 19

1.4. Процес управління маркетингом 33

1.5. Контроль за здійсненням маркетингових заходів 48

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «КОМПАНІЯ «ЮнІвест
МАРКЕТИНГ» 53

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ Й АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА 63

3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства 63

3.2. Аналіз факторів мікросередовища 76

3.3. SWOT-аналіз 97

3.4. Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії
99

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗРАХУНОК ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЧО-
ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ 105

4.1. Основні напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю
компанії «Юнівест Маркетинг» 105

4.2. Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету з удосконалення
управління маркетинговою діяльністю 108

4.2.1. Формування єдиної служби маркетингу 108

4.2.2. Розробка безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру
114

4.2.3. Рекламна кампанія в спеціалізованих виданнях 121

ВИСНОВКИ 126

ЛІТЕРАТУРА 130

ДОДАТОК А 132

ВСТУП

Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної
діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу –
підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у
свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості
життя.
Темою даної роботи є управляння системою маркетингової діяльності на
підприємстві. Актуальність теми, обраної автором цієї роботи, для
українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго
вивчати теоретичні джерела, що розповідають про маркетинг як інструменті
підвищення прибутку, але знати – не значить уміти, а вміти – не значить
робити.
Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів українські
підприємства до усвідомлення проблеми необхідності практичного застосування
маркетингових принципів у своїй повсякденній діяльності. Однак, для цього
потрібні не тільки підготовлені фахівці, а значні зусилля по створенню
управлінських структур, у задачу яких входить аналіз, планування,
організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
Мета даної роботи в теоретичному обґрунтуванні і методологічній
розробці основних принципів і практичних етапів удосконалювання управління
маркетинговою діяльністю на підприємстві.
Поставлена мета визначає головні задачі, що підлягають вирішенню в
даній роботі:
. аналіз маркетингового середовища підприємства та ступеня готовності
компанії до реалізації маркетингової стратегії;
. розробка й обґрунтування заходів щодо удосконалювання маркетингової
діяльності;
. розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.
Об'єктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія «Юнівест Маркетинг», що здійснює видавничу діяльність і надання
поліграфічних послуг. Предметом дослідження є аспекти організації
маркетингової діяльності на цьому підприємстві.
Методами дослідження підприємства виступають наступні:
. аналіз техніко-економічних показників діяльності і складових
елементів макро- і мікросередовища підприємства;
. аналітико-синтетичний метод дослідження сильних і слабких боків
діяльності – SWOT-аналіз;
. техніко-економічний прогноз діяльності після впровадження
запропонованих заходів.
Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної
роботи були українські й іноземні видання, присвячені маркетингу і
керуванню маркетинговою діяльністю на підприємстві. Практична частина
роботи побудована на даних маркетингових досліджень і експертних опитувань
співробітників компанії, клієнтів і фахівців ринку.
Автор даної роботи вважає, що практичне використання її результатів і
впровадження запропонованих у ній заходів дасть позитивний ефект, підвищить
рівень прибутку підприємства і буде сприяти розширенню його ринкової
частки.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛЯННЯ СИСТЕМОЮ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТ
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?