Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Економічне вчення Д Рікардо

Економічне вчення Д Рікардо.
Економічне вчення Д Рікардо КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Т. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНРЕФЕРАТ НА ТЕМУ:Економічне вчення Д. Рікардостудента 3-го курсу
2-ї группи
відділення МЕВ
Вячеслава ПоповаКиїв 1997

Давид Рікардо (1772--1823) — видатний представник класичної буржуазної
політичної економії. Йін народився в сім") лондонського біржового маклера.
Два роки навчався ^ торговій школі в Амстердамі. Повернувшись до Лондона,
допомагає батькові в його біржових операціях. Згодом він займається
біржовими операціями самостійно і наживає велике багатство.
Рікардо не одержав систематичної освіти і самостійно вивчав математику,
фізику, хімію, геологію, теологію, літературу. Якийсь час він працював
викладачем математики, двічі обирався шерифом, аз 1819 до 1823 р. був
членом англійського парламенту. Рікардо активно працює в парламентських
комісіях, часто виступає з промовами з економічних питань. Його перші
економічні праці були присвячені проблемам грошового обігу. В 1817 р. була
опублікована його головна праця «Начала політичної економії і
оподаткування».
У цій праці, як і в інших, Рікардо виступає як ідеолог промислової
буржуазії. Причому він не лчше розробляє економічну програму буржуазного
розвитку, а й бере активну участь у політичній боротьбі буржуазії з
землевласниками.
Як і Сміт, Рікардо розглядає капіталістичні відносини як природні й
вічні. Він розвиває смітівську ідею про особистий інтерес як основну
рушійну силу суспільного розвитку в умовах повної свободи дій. Але у нього
не всякий егоїстичний інтерес є рівноцінним. На перше місце він ставить
інтереси промислової буржуазії Н рішуче виступає проти лендлордів.
Основне завдання політичної економії Рікардо вбачає у відкритті законів
розподілу. Якщо Сміт досліджує природу зростання багатства — тобто
економічного зростання,— то Рікардо розглядає розподіл як фактор зростання.
У передмові до першого видання своєї праці він пише: «Визначити закони, які
керують цим розподілом (на прибуток, ренту і заробітну плату.— Л. К.),—
головне завдання політичної економії»^ В передмові до третього видання
Рікардо підкреслює намагання більш повно, ніж у попередньому виданні,
викласти свої погляди на цінність.
Теорія вартості. Рікардо, як і Сміт, розрізняє споживну і мінову
цінність. Корисність (споживна цінність), підкреслював він, не є мірилом
мінової цінності, хоча вона абсолютно необхідна для неї. Товари свою мінову
цінність черпають з двох джерел — рідкості і кількості праці, що необхідна
для їх добування. Існують товари, цінність яких визначається виключно їх
рідкістю (статуї, картини, раритетні книги, монети). Цінність цих товарів
не визначається кількістю праці, витраченої на їх виготовлення, і
змінюється залежно від багатства і смаків споживача. Проте їх кількість у
загальній масі товарів незначна. Мінова цінність переважної кількості
товарів визначається працею.
Оскільки мінова цінність — категорія відносна, яка знаходить свій прояв у
певній кількості іншого товару, Рікардо виявляє й абсолютну цінність,
субстанцію якої становить праця. Проте він не розвиває цю ідею, а
зосереджує основну увагу на дослідженні саме мінової цінності.
Рікардо підтримує Сміта в його трактуванні цінності працею і критикує за
її визначення працею, що купується. Не сприймає Рікардо й смітівського
тлумачення цінності як суми доходів. У Рікардо цінність виступає як
первинна величина, що визначається працею і розподіляється на доходи.
На цінність товарів, підкреслював Рікардо, впливає не лише праця,
безпосередньо витрачена на їх виробництво, а й капітал, тобто праця,
витрачена на знаряддя, інструменти, будівлі, що беруть участь у
виробництві.
Рікардо, як і Сміт, ототожнює капітал із засобами виробництва. Але якщо
Сміт цю категорію пов'язував з капіталістичним способом виробництва,
існуванням найманої праці, то Рікардо трактує її позаісторично. У нього
все, що бере участь у виробництві, навіть знаряддя первісної людини,
становить капітал. А звідси висновок про правомірність прибутку на капітал.
Решта цінності йде на оплату праці.
У Рікардо теорія цінності переплітається з теорією розподілу. Він
заявляє, що зміни в заробітній платі не ведуть до відповідних змін цінності
товару. «Цінність товару,— писав він,— або кількість якогось іншого товару,
на яку він обмінюється, залежить від відносної кількості праці, необхідної
для його виробництва, а не від більшої чи меншої винагороди, яка
виплачується за цю працюй. Зміни в заробітній платі позначаються лише на
величині прибутку. Рікардо критикує Сміта за його твердження про те, що
зростання ціни праці веде до підвищення цін товарів.
Рікардо, як і Сміт, зіткнувся з труднощами, коли вирішував проблему
цінності на капіталістичній основі. Він бачив, що прибуток на капітал
визначається розмірами капіталу, що норма прибутку має тенденцію до
вирівнювання. А це було б неможливо, якби товари обмінювались лише
відповідно до витрат живої праці. В такому разі галузі, де основний капітал
займає незначне місце або швидко обертається, мали б переваги перед
галузями, в яких основний капітал займає більшу долю або повільно
обертається.
Перша група галузей продавала б товари дорожче, тому що у неї були б
більші витрати праці і відповідно з трудовою теорією цінності створювалась
би більша цінність. Але тоді відбувався б перелив капіталів у ці галузі, а
решта галузей не змогла б розвиватись.
Щоб подолати цю суперечність, Рікардо модифікує свою теорію цінності. Він
відмовляється від заяви про те, що заробітна плата не впливає на ціни і
розглядає її вплив на ціни в результаті різних змін стану та співвідношення
основного і оборотного капіталу. Рікардо робить висновок, що зростання
номінальної заробітної плати збільшить цінність благ, виготовлених за
допомогою капіталу з коротким строком служби, або малої кількості техніки
відносно благ, виготовлених за допомогою «довговічного» капіталу, або
великої кількості техніки. Саме таким шляхом буде урівнена норма прибутку
незалежно від статей витрат.
Проте Рікардо заявляє, що ця причина зміни цінності товарів діє порівняно
сла
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?