Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Номінальний і реальний ВВП Дефлятор ВВП Макроэкономика Билеты

Номінальний і реальний ВВП Дефлятор ВВП Макроэкономика Билеты.
Номінальний і реальний ВВП Дефлятор ВВП Макроэкономика Билеты 1. Національна економіка: суть і ознаки.


ними, що характеризується господарчою цілісністю певних часових і
просторових межах.

Риси, які характеризують національну економіку :

1.наявність тісних економічних зв\\\'язків між хазяйнуючи ми суб\\\'єктами
держави на основі поділу праці (цілісність )

2.спільне економічне середовище, в якому діють хазяйнуючі суб\\\'єкти.
Спільне економічне середовище утворюється через : єдине господарське
законодавство, єдину грошову систему, єдину фінансову систему

3.загальний економічний центр, що контролює діяльність.

4.спільна система економічного захисту (наявність своєрідних економічних
кордонів, які захищають від зовнішньоекономічної експансії, мито і т.д.) .
Якщо цих кордонів немає, то їх роль виконують державні об\\\'єднання
(спільний ринок).

Суб\\\'єкт національної економіки -домашні господарства, підприємства,
держава. Об\\\'єкти нац.економіки -фінансова система, повітряний простір,
демографічні процеси, які відбуваються в державі, грошовий обіг і все, що
з ним пов\\\'язано.

Між суб\\\'єктами виникають горизонтальні і вертикальні зв\\\'язки. Кожна
національна економіка має сектори. В Україні можна виділити приватний і
державний (або суспільний) сектори. Приватний сектор -приватні
господарства, підприємства. Державний сектор -1).державні підприємства.
організації, заклади; 2).регулюючі структури (уряд, нац банк)

Коли в економіці переважає один сектор -це моносекторна економіка.
Ідеальна економіка -де існують оптимальні пропозиції. Макроекономіка
-вивчає такі пропорції : 1)рівновага скупного попиту і сукупного
пропонування; 2)рівновага попиту і пропонування грошей; 3)рівновага на
ринку праці; 4)рівновага доходів і видатків державного бюджету.

3. Ф-ції держави в регулювання економіки:

забезпечення правового середовища ефективного функціонування ринку,
підтримка добросовісної конкуренції, перерозподіл доходу і багатства,
регулювання інфляції, стимулювання економічного зростання, проведення
активної природоохоронної діяльності, проведення ефективної
зовнішньоекономічної політики

Залежно від компетенції державних органів здійснюються такі заходи:
регулювання макроекономічної пропозиції, розробка та реалізація
науково-технічних та інвестиційних програм, розробка регіональної політики

ДРЕ в умовах ринку складається з прямого і опосередкованого впливу і
включає такі елементи: правове та адміністративне регулювання та
програмування, індикативне та стратегічне планування, бюджетно-фінансове
та грошово-кредитне регулювання, регулювання цін та ціноутворення

По способу впливу на ринок виділяють такі прямі методи: державні
замовлення і ліміти, фінансування цільових комплексних програм, бюджетне
фінансування, засоби адміністративного впливу

Способи непрямого впливу: податки, субсидії, грошово-кредитні методи

Адміністративне регулювання засноване на силі держвлади і на авторитеті
уряду. За його допомогою вирішуються такі питання: захист навколишнього
середовища, охорона здоров\\\'я, освіта. Адміністративні засоби в умовах
ринку часто суперечать вимогам ринку, але вони необхідні при надзвичайних
ситуаціях

4. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст.

ВВП - це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що
вироблені резидентами країни за рік. За виробничим методом ВВП
обчислюється як сума валової доданої вартості всіх галузей економіки плюс
продуктові податки за мінусом субсидії.

ВВП= \\\\\\\\sum (ВВ - МВ) + (ПП - С), де ВВ - валовий випуск окремих галузей,
МВ - матеріальні витрати окремих галузей, ПП - продуктові податки, С -
субсидії; (ПП - С) - чисті прод. подат.

ВВ - це сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених за рік
резидентами країни в базових цінах. МВ - витрати на придбання товарів та
послуг для проміжного споживання. ПП - це податки, які стягуються
пропорційно до кількості або вартості товарів та послуг, що виробляються,
продаються чи імпортуються підприємствами - резидентами (ПДВ, АЗ, мито).С
- це субсидії, що надаються п/п - резидентам із державного бюджету на
відшкодування постійних збитків, які виникають у зв\\\'язку з тим, що
продажна ціна на окремі види продукції складається нижче від середніх
витрат виробництва; субсидії на експорт, імпорт і т. ін.

Згідно з методом кінцевого використання (за витратами) ВВП обчислюється як
сума окремих елементів сукупних витрат, здійснених всередені країни і
пов\\\'язаних зі створенням кінцевого продукту та послуг. Для цього
використовують так формулу:

ВВП = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ,

де СВ - споживчі витрати домашніх господарств, тобто населення;ВІ - валові
внутрішні інвестиції приватного сектора економіки;ДЗ - державні закупки
товарів і послуг з метою задоволення загально суспільних потреб;ЧЕ -
чистий експорт, тобто різниця між експортом і імпортом товарів та послуг.

Споживчі витрати домашніх господарств і державні закупки товарів та послуг
складають кінцеве споживання товарів і послуг в країні. Воно охоплює
витрати домогосподарств-резидентів на споживчі товари і послуги, а також
витрати на органів державного управління і некомерційних організацій, що
обслуговують домашні господарства, на товари і послуги для індивідуального
і колективного споживання. Витрати на кінцеве споживання домашніх
господарств (СВ) включають:

витрати на купівлю споживчих товарів і послуг;

споживання товарів і послуг, отриманих у натуральній формі як оплату
праці, подарунків тощо;

споживання товарів і послуг, що вироблені домашніми господарствами для
особистого кінцевого споживання;

споживання товарів і послуг, що куплені резидентами даної країни за
кордоном під час відряджень, туристичних поїздок тощо, за виключенням
аналогічних закупок нерезидентів на етриторії даної країни.

Державні закупки (ДЗ) - це витрати уряду на кінцеве споживання органів
державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні
господарства. До них відносяться витрати на заробітну плату державних
працівників і службовців, а також витрати, пов\\\'язані із закупівлею товарів
і послуг колективного (суспільного) споживання у приватного сектора
економіки.

Валові інвестиції (ВІ) складаються з двох елементів: ВІ = ЧІ + А, де ЧІ -
чисті інвестиції, тобто такі, які спрямовуються на приріст капіталу та
запасів; А - амортизація, тобто інвестиції, які йдуть на відновлення
зношеного капіталу.

Ескпорт і імпорт товарів та послуг охоплює експортно-імпортні оп
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?