Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господ

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господ.
Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИРІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВАShura19@yandex.ruНа тему:

“Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і
вплив його на господарську діяльність підприємства”З дисципліни “Економіка
підприємства”
студента -го курсу, -ї
групи
заочного факультета “економіка підприємства”


Викладач:РІВНЕ - 2001ЗмістВ С Т У ПКапітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів,
необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності).
Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби
виробництва, - поєднує їх у процесі праці й після реалізації створеної
продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним
авансована.
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності
виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого
використання діючих ОВФ підприємства. Ці процеси, з одного боку, сприяють
постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства,
а, з іншого – дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без
додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за
рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування
виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.
Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання ОВФ того
чи іншого підприємства є зростання обсягу виробництва продукції. Кількість
же виробленої продукції за наявного розміру виробничого апарату залежить, з
одного боку, від фонду часу продуктивної роботи машин та устаткування
протягом доби, місяця або року, тобто від їхнього екстенсивного
завантаження, а з іншого – від ступеня використання знарядь праці за
одиницю часу (інтенсивного навантаження). Отже, усю сукупність технічних,
організаційних та економічних заходів щодо ліпшого використання ОВФ
підприємства можна умовно побілити на дві групи: 1) збільшення
екстенсивного завантаження; 2) підвищення інтенсивного навантаження.
Однак треба наголосити на двох важливих обставинах.
По-перше, якщо екстенсивне завантаження машин та устаткування
обмежується тільки календарним фондом часу, то можливості підвищення
інтенсивного навантаження устаткування, його продуктивності практично не є
такими обмеженими.
По-друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, як правило, не
потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання
виробничого апарату зв'язане зі значними інвестиціями; проте останні
порівняно швидко окупаються за рахунок одержаного внаслідок інтенсифікації
додаткового економічного ефекту.
Великим резервом збільшення продуктивної роботи виробничого
устаткування є максимально можливе скорочення його простоїв. На
підприємствах з дискретним виробництвом кількість не використовуваного
протягом доби устаткування нерідко досягає 15-20% загального його парку, а
внутрішньозмінні простої становлять 10-15% робочого часу. Це спричиняється:
неузгодженістю пропускної спроможності окремих цехів і дільниць;
незадовільною організацією технічно-профілактичного обслуговування та
ремонту устаткування; браком робітників тих чи інших професій; перебоями в
забезпеченні робочих місць матеріалами, електроенергією, комплектуючими
виробами, оснащенням, пристроями, підйомнотранспортними засобами тощо.
Для підприємств ряду галузей індустрії, і передусім машинобудування,
надзвичайної гостроти набула проблема підвищення коефіцієнта змінності
роботи виробничого устаткування. В Україні цей показник нині є невиправдано
низьким і свідчить про наявність достатньо великих резервів ліпшого
використання знарядь праці. Якщо довести реальну змінність роботи
металообробного устаткування до раціонального рівня (1,7 – 1,8), то можна
буде збільшити випуск машинобудівної продукції більше ніж на 30 відсотків.
Значному поліпшенню екстенсивного завантаження засобів праці сприяє
зниження частки недіючого устаткування, яка на промислових підприємствах
України є дуже значною (кілька десятків тисяч одиниць), а також виведення з
експлуатації зайвого й неефективного використовуваного устаткування та
організація завдяки цьому повноцінної двозмінної роботи. За існуючими
розрахунками, здійснення таких заходів дало б можливість підвищити
фондовіддачу на підприємствах різних галузей промисловості та народного
господарства на 10-15 і більше відсотків.
Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного використання
ОВФ має своєчасна заміна та модернізація фізично спрацьованого й технічно
застарілого устаткування. Для підтримування порівняно високого технічного
рівня виробництва на підприємствах треба щорічно замінювати 4-6% і
модернізувати 6-8% діючого парку машин, устаткування та інших видій знарядь
праці.
До важливих факторів, що зумовлюють зростання продуктивності
устаткування за одиницю часу, належать також запровадження нових
технологій, інтенсифікація виробничих процесів. Підприємствам різних
галузей властиві специфічні способи інтенсифікації технологій виготовлення
продукції, виконання робіт або надання виробничих послуг (застосування,
наприклад, киснево-конвертерного методу виплавляння сталі в чорній
металургії; використання різних каталізаторів, високих температур і тиску –
у хімічній промисловості тощо). Широке використання природного газу та
кисню разом зі збільшенням температури дуття й тиску під колошником домни
забезпечує зростання виробництва чавуну майже на третину.
Значного підвищення інтенсивного навантаження устаткування на
підприємствах можна досягти завдяки застосуванню прогресивних форм і
методів організації виробництва (концентрації, спеціалізації, кооперування
та комбінування; гнучких, потокових і роторно-конвеєрних ліній), що
уможливлюють вик
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?