Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Споживчій попит

Споживчій попит.
Споживчій попит МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А


По дисципліні « МІКРОЕКОНОМІКА »


Варіант № 2Слухач: Сидоркевич
Дмитро Іванович


Спеціальність, група: ЗФ – 02

Керівник:
доцент
Загоруйко І.Ф.


Результат, дата:


Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси
2001 р.П Л А Н| |СПОЖИВЧИЙ ПОПИТ | |
|1.|Закон попиту і закон спадної віддачі |3 |
|2.|Сутність закону спадної віддачі |7 |
|3.|Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види |9 |
|4.|Ринкова рівновага в умовах недосконалої конкуренції |12 |
|5.|Закон Сея і закон Вальраса |14 |
| |ЛІТЕРАТУРА |16 |1. Закон попиту і закон спадної віддачі


З'ясування сутності товарно-грошових відносин, у тому числі ринку,
його структури та інфраструктури, дає змогу розкрити механізм ринкової
рівноваги, зокрема взаємодію попиту і пропозиції. В історії світової
економічної думки вже понад два століття різні напрями, течії та школи
економічної теорії прагнуть визначити головні умови й механізм досягнення
ринкової рівноваги. Оскільки практика постійно вносить щось нове у розвиток
економічної системи, ускладнює механізм її функціонування, з'являються нові
моделі, теорії досягнення ринкової рівноваги.

Економічний зміст закону попиту. Проста модель попиту і пропозиції, на
думку шведського економіста К.Еклунда, існує майже 200 років, а ії більш
розвинута форма впродовж останніх 100 років є ядром політичної економії.
Проста модель відображає поведінку покупця і продавця, співвідношення
попиту і пропозиції та динаміку цін під час купівлі-продажу одиниці будь-
якого товару.
Вивченню попиту, пропозиції та механізму їх взаємодії в марксистській
політичній економії приділялося недостатньо уваги. Це не могло не
позначитися на процесі пізнання цих категорій, вони визначалися на такому
абстрактному рівні, який не дав змоги використати 'їх при розв'язанні
конкретних проблем. За визначенням Маркса, попит — це представлена на ринку
потреба в товарах, а пропозиція — продукт, який є на ринку або може бути
доставлений на нього. Американські економісти К.Макконнел та С.Брю
визначають попит як кількість продукту, який споживачі готові та спроможні
купити за певну ціну з можливих упродовж відповідного часу цін. Пропозиція,
на їхню думку, — це шкала, що показує різні кількості продукту, які
виробник бажає і спроможний виробити й запропонувати для продажу на ринку
за кожну конкретну ціну з можливих цін упродовж певного часу. Найбільш
узагальненими є такі визначення попиту і пропозиції.

Попит — платоспроможна погреба або сума грошей, яку покупці можуть і
мають намір заплатити за необхідні для них товари і послуги.

Пропозиція — сукупність на ринку товарів і послуга певними цінами, які
готові продати виробники.

Попит на товар залежить від багатьох факторів. Так, К.Еклунд, розглядаючи
попит покупців на сорочки, називає такі основні фактори: 1) величина доходу
покупців; 2) кількість сорочок, які вони вважають за необхідне мати; 3)
наявність у них відповідного одягу (джемпери, жилети та ін.), який можна
використати замість сорочок; 4) ціни на ці товари (дешевші чи дорожчі вони
за сорочки); 5) смак і мода; 6) ціни подібних сорочок. До цих факторів
можна додати цінові та дефіцитні очікування, зміни в структурі населення,
економічну політику уряду (зокрема допомога, яку уряд надає бідним
верствам, та ін.).
Розглядаючи еластичність попиту залежно від рівня цін, західні економісти
сформулювали закон попиту.

Закон попиту — закон, згідно з яким за незмінюваності всіх інших
параметрів зниження ціни зумовлює відповідне зростання величини попиту і
навпаки.

Отже, між ціною і величиною попиту існує обернена залежність. Про дію
цього закону свідчить, по-перше, те, що низькі ціни спонукають споживачів
купувати товари, практика розпродажу товарів за зниженими цінами. По-друге,
оскільки споживання підпорядковане принципу знижувальної граничної
корисності (покупець товару отримує менше задоволення або корисності від
кожної наступної одиниці продукції), то споживачі купують додаткові одиниці
продукту лише за умови, що його ціна знижується. По-третє, підтвердженням
цього є ефект доходу і ефект заміщення. Ефект доходу вказує на те, що за
нижчої ціни товару споживач може купити його, не відмовляючи собі у
придбанні інших альтернативних товарів. Ефект заміщення виражається в тому,
що за нижчої ціни споживач хоче придбати дешевий товар замість аналогічних,
які стали відносно дорожчими.
Ефект доходу і ефект заміщення діють в одному напрямі (тобто зумовлюють
зростання обсягу попиту при зниженні цін) під час купівлі товарів середньої
та високої якості і в протилежному напрямі — під час купівлі товарів
низької якості. При цьому у випадку незначної кількості товарів низької
якості (наприклад, маргарину порівняно з маслом) ефект заміщення
переважатиме ефект доходу і споживачі купуватимуть більше маргарину. На
практиці спостерігається ситуація, коли із зниженням ціни на товар попит на
нього скорочується, а з підвищенням — зростає (наприклад, при подорожчанні
картоплі незаможні сім'ї починають споживати її більше, цілком
відмовляючись при цьому від споживання м'яса), що означає переважання
ефектом доходу ефекту заміщення.
Слід зауважити, що, простежуючи обернену залежність між кількістю
реалізованої продукції та ціною, П.Самуельсон сформулював закон поступового
зниження попиту. Він пояснює його, по-перше, тим, що зниження ціни на
певний товар розширює коло покупців; по-друге, зниження ціни може спонукати
кожного споживача цього товару зробити додаткові покупки і, по-третє,
зниження попиту із зростанням ціни пояснюється тим, що у цьому випадку
споживач намагається замінити певний товар іншим (наприклад, каву чаєм), а
також тим, що людина стає біднішою і починає споживати деякі товар
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?