Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

История конституции США

История конституции США.
История конституции СШАВиб·р теми данној роботи п·дказаний јј актуальн·стю. П·сля розпаду Радянського Союзу на окрем· держави перед народами кожној з них повстало питання про конституц·ю - основний закон, по якому знов створена незалежна держава буде жити й розвиватися. Попередн· конституц·ј республ·к СРСР, написан· чиновниками на зразок "Стал·нськој конституц·ј" 1936 року, нав·ть з численними виправленнями, не можуть бути пристосован· для самост·йних держав. У кожној з них "особлива постать" · јј, як · Рос·ю, про котру ц· слова говорять, "аршином загальним не зм·ряти". Виникла потреба у нових конституц·ях, для створення яких, вкрай необх·дно · дуже важливо знати ·стор·ю становлення конституц·йного устр·ю ·нших держав, що пройшли цей шлях ран·ше. Задача данној роботи - просл·дкувати становлення конституц·йној системи на приклад· одн·µј з найб·льш розвинених та передових св·тових держав - Сполучених Штат·в Америки. Американський народ живе по положенням своµј конституц·ј вже понад 200 рок·в, практично не зм·нюючи јј. В·дсутн·сть виражених зм·н у конституц·ј св·дчить про оптимальн·сть прийнятих закон·в. Не т·льки профес·онал·зм та грамотн·сть в·дзначають автор·в цього зводу закон·в. В ньому сконцентрован· знання, мудр·сть та культура останн·х в·к·в розвитку людства, революц·йна непримиренн·сть першопроходц·в сусп·льства в·льних, високе почуття справедливост·. Статт· Конституц·ј м·стять ч·тк· формулювання, як· не надають можливост· по-р·зному јх трактувати. Про конституц·ю США у нас в Украјн· й ·нших крајнах бувшого Радянського Союзу опубл·ковано багато наукових роб·т. У них розглядаµться тема з точки зору зовн·шньој та внутр·шньој пол·тики, економ·ки, юриспруденц·ј та т.п. Особливо багато л·тератури виходить до юв·лејв прийняття Конституц·ј. Так, до 200-л·тнього юв·лею в 1987 роц· вийшло багато статей, особливо критичного характеру. Критика Конституц·ј США 1787 року з позиц·й сучасност· не входить у задачу данној роботи. Хронолог·чн· рамки теми: початок 17 стол·ття - в·д початку британського колон·ального правл·ння до прийняття Конституц·ј 1787 року включно. Доба великих географ·чних в·дкрить спричинила до захоплення величезних територ·й. У јх числ· був · американський конт·нент. Першими колон·заторами Америки були ¶спан·я · Португал·я, як· захопили земл· Центральној та П·вденној Америки з к·нця 15 - 17 стол·ть. Захоплення та початок британського колон·ального правл·ння в·дноситься до початку 17 стол·ття, коли на територ·ј П·вн·чној Америки був заснований форт Джеймстаун. На початку 18 стол·ття Англ·я виявилась володаркою земель в ¶нд·ј, П·вн·чн·й Америц·. Вона в·д·брала у Франц·ј Канаду. Кр·м того, Англ·я, ставши по площ· територ·ј у 95 раз·в меншою за захоплен· µю територ·ј, придбала монопол·ю на торг·влю неграми. Ран·ше, н·ж перейти до розглядання зовн·шньој пол·тики Англ·ј, сл·д дати коротку характеристику јј внутр·шнього положення. Англ·йська буржуазна революц·я 1640-60-х рок·в привела до економ·чној влади кап·тал·стичн· елементи крајнибуржуаз·ю та збуржуазн·ле дворянство. Росла јх опозиц·я корол·вський влад·. З другого боку, в Англ·ј зростало зубож·ння селянства, м·сцевој б·дноти, з·гнаних з земель др·бних фермер·в. Англ·йське сусп·льство кип·ло незадоволенням проти абсолютизму. Нов·, приµднан· до Англ·ј земл·, надавали прекрасн· можливост· для збагачення. Спочатку на нов· земл· прибували люди, що були вимушен· покинути метропол·ю. Це - розорен· селяни, др·бн· фермери, боржники, паупери, а ·нод· нав·ть ув"язнен·. На початку 17 стол·ття на американському континент· з"являються перш· раби-негри. П·зн·ше у колон·ј в"јзджають в·льн· переселенц· - люди, що залишали метропол·ю з пол·- тичних та рел·г·йних м·ркувань. ±дуть плантатори · буржуа, в·льн· др·бн· фермери. Однор·дним це сусп·льство не було. На соц·альн· протир·ччя накладались протир·ччя рел·г·йн·, котр· були м·ж р·зними напрямками протестантизму. Все це були люди, як· п·знали смак власност· та п·дприµмництва, в·льн· в·д феодальних пережитк·в. Соц·альн· протир·ччя у колон·ях були менш гострими, н·ж у метропол·ј, але вони були менш сильними, н·ж невдоволення англ·йським володарством. Доказ цього - збереження рабства у Декларац·ј незалежност· та Конституц·ј США до перших поправок. Як же управлялася Англ·µю ця огромна територ·я, що кип·- ла невдоволенням проти колон·ального гн·ту ? Система британського колон·ального правл·ння склалася до к·нця 17 стол·ття. 13 колон·й управлялися губернаторами та двопалатними законодавчими зборами, п·дпорядкованими губернаторам. Таким чином, колон·ј жили за англ·йськими законами та п·дкорялися јм. Тому з самого початку у конституц·онал·зм· колон·й зростали дв· протилежн· тенденц·ј - реакц·йна та демократична. Перша була у тих штатах, де Англ·ј вдалося укласти договори з акц·онерами колон·й. Тут придушувався усякий прояв демократ·ј. Влада належала аристократичним та буржуазним елементам. Так було у восьми колон·ях британськој корони, серед яких були: Масачусетс, В·рджин·я, Пл·мут, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерс· та ·н. Друга демократична тенденц·я зростала у колон·ях, де органи управл·ння: губернатори та генеральний суд були виборними та надане жителям колон·й активне виборче право не пов"язувалося з будь-якими рел·г·йними вимогами. Так· демократичн· тенденц·ј отримали розвиток у колон·ј Конектикут у результат· впливу десидент·в, яких вигнали з Масачусетса. Ще б·льший демократизм мала самоврядувальна колон·я Род-Айленд. Тут було введено представницьку форму правл·ння з однопалатним законодавчим органом, зд·йснено в·дд·лення церкви в·д "держави", передбачалися багаторазов· вибори, право колективној та ·ндив·дуальној законодавчој ·н·ц·ативи громадян, яким були надан· р·вн· права, проведення референдум·в. Була й третя група, що належала приватним власникам. Це Пенс·льван·я, Делавер та Ме- р·ленд. У в·дпов·дност· встановленим територ·альним особливостям американського колон·ального сусп·льства · його управл·нню знаходилися · пол·тико-правов· установи в англ·йських колон·ях. Розвивалися вони п·д впливом Англ·ј, виражаючи економ·чн· потреби колон·ального сусп·льства. На протяз· всього пер·оду до проголошення незалежност· 1776р. пол·тико-економ·чн· в·дносини з метропол·µю визначалися пол·тикою штучного стримання розвитку кап·тал·стичних в·дносин, обмеження економ·чној свободи буржуаз·ј колон·й, зовн·шня торг·вля яких, повн·стю контролювалася Англ·µю. Весь пер·од до американськој революц·ј англ·йський парламент приймаµ закони, як· душили промислов·сть та торг·влю у колон·ях. Вони визивали обурення в ус·х верствах колон·ального сусп·льства. Паралельно з посиленням гн·ту метропол·ј у колон·ях зростаµ прагнення зв·льнитися в·д колон·ального гн·ту. З"являються поµднуюч· тенденц·ј, що виявились у встановленн· конфедеративних в·дносин. Першорядною формою поµднуючого руху у колон·ях була конфедерац·я - союз незалежних держав. Бор
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?