Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Strahovanie1280

Strahovanie1280.
Strahovanie Latvijas Universit?te
Ekonomikas un Vad?bas Fakult?te


Kursa darbs
Apdro?in??an?

Apdro?in??anas veidi Latvij?.R?ga
2000
Saturs.

Ievads 3

Apdro?in??ana, tas raksturojums, tendences un aktu?lit?te 4

1. Nedz?v?bas apdro?in??anas tirgus (risku apdro?in??ana) 8

1.1.Sauszemes transportl?dzek?u ?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas
oblig?t? apdro?in??ana [2;1]. 8

1.2.Transportl?dzek?a ?pa?nieka civiltiesisk?s atbild?bas br?vpr?t?g?
apdro?in??ana. 9

1.3. Apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem transport?. 10

1.4. Za??s kartes. 11

1.5.Uz??muma apdro?in??ana. 12

1.6. Uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas apdro?in??ana. 13

2. Dz?v?bas apdro?in??anas tirgus 14

2.1. Vesel?bas apdro?in??ana. 15

2.2. ?rstu profesion?l?s atbild?bas apdro?in??ana. 16

2.3. Nelaimes gad?jumu apdro?in??ana. 17

2.4. Ce?ojumu medic?nisk? apdro?in??ana. 17

3. ?pa?uma apdro?in??ana 19
3.1.Priv?tpersonu ?pa?uma apdro?in??ana. 21
3.1.1. ?ku apdro?in??ana 21
3.1.2. Mantas apdro?in??ana. 22
3.1.3. M?jdz?vnieku apdro?in??ana. 22

Secin?jumi un priek?likumi. 24

Izmantojam?s literat?ras saraksts. 25

Pielikumi 26

Ievads

Kursa darba temats ir ”Apdro?in??anas veidi Latvij?”. ??s temats ir
izv?l?ts, jo autore v?l?jas vair?k uzzin?t par apdro?in??anas sabiedr?b?m,
to pied?v?tiem pakalpojumiem un pr?mijam. Lai b?tu iesp?jams to uzzin?t, ir
j?izskata likumdo?anas normat?vie akti, noteikumi, apr??inu metodes.
Darba m?r?is ir p?t?t apdro?in??anas sabedr?bu darb?bu ped?jos gados un lai
sasniegtu ?o m?r?i darb? tiek apskat?ti ??di uzdevumi:
1. p?t?t apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?tos pakalpojumus;
2. p?t?t pr?mijas apr??in??anas metodes;
3. analiz?t apdro?in??anas sabiedr?bu darb?bu;
4. izdar?t secen?jumus un priek?likumus.
Darba apjoma ierobe?ojuma d?? nav iesp?jams izp?t?t visas apdro?in??anas
pied?v?t?s iesp?jas, t?d?? tiks p?t?ti atsevi??i apdro?in??anas veidi, kuri
ir atlas?ti p?c autora izv?les.

Kursa darbs ietver 3 da?as:

1. apdro?in??anas formas, to raksturojums, tendences, aktu?lit?te;
2. nedz?v?bu apdro?in??anas tirgus (risku apdro?in??ana)
3. dz?v?bas apdro?in??anas tirgus.
Pla??ik ir skat?ta p?d?ja gada statistika, jo t? ir b?tisk?ka un
svar?g?ka.
Izmantojam? literat?ra apkopo p?d?ja gada datus, jo no t?s var ieg?t daudz
interesantas un lietder?gas inform?cijas.
Atsauces piem?rotas p?c ??das metodes:
[numurs literat?ras sarakst?; noda?a / lapaspuses numurs].

Sa?sin?jumi:

AAS – apdro?in??anas akciju sabiedr?ba,
OCTA - sauszemes transportl?dzek?u ?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas
oblig?t? apdro?in??ana,
CTA – transportl?dzek?a ?pa?nieka civiltiesisk?s atbild?bas br?vpr?t?g?
apdro?in??ana.

Da?iem nepublic?tiem datiem netiks dotas atsauces.

Apdro?in??ana, tas raksturojums, tendences un aktu?lit?te

Kopum?, v?rt?jot Latvijas apdro?in??anas tirgu p?d?jos gados var
teikt, ka tirgus turpina augt un sagaid?ms, ka ?? tendence tuv?ko gadu
laik? turpin?sies. Tirgus savu pies?tin?jumu v?l nav sasniedzis, ?pa?i tas
attiecin?ms uz dz?v?bas jeb uzkr?jo?o apdro?in??anu. Bez tam, komp?niju
skaits p?d?jo 2-3 gadu laik? praktiski bijis nemain?gs, kas ?auj tirgu
uzskat?t par sam?r? stabilu. Tom?r j??em v?r?, ka ES direkt?vas nosaka, ka
sabiedr?b?m var atv?rt fili?les un veikt apdro?in??anu citas dal?bvalsts
teritorij? bez sevi??as komp?nijas ar no??irtu kapit?lu izveido?anas. Tas
neap?aub?mi n?kotn? veicin?s ?rvalstu apdro?in?t?ju aktivit?tes Latvij?.
1999.gads Latvijas tirg? ir bijis sam?r? neitr?ls, savuk?rt 1998.gad?
Latvijas apdro?in??anas tirg? ir notiku?i vair?ki b?tiski notikumi. Ar
1.septembri st?j?s sp?k? likums Par apdro?in??anas sabiedr?b?m un to
uzraudz?bu, k? ar? likums Par apdro?in??anas l?gumu. Min?tie likumi un
saska?? ar tiem pie?emtie Ministru kabineta noteikumi sekm?s apdro?in??anas
tirgus t?l?ku att?st?bu un sak?rto?anu, k? ar? preciz?s apdro?in??anas
sabiedr?bu un apdro?in?juma ??m?ja savstarp?j?s attiec?bas. 1998.gada
1.j?lij? piln? apm?r? st?j?s sp?k? likums Par priv?tajiem pensiju fondiem
un Apdro?in??anas Uzraudz?bas inspekcija uzs?ka ?o fondu licenc??anu.
B?tisks notikums bija Latvijas Satiksmes biroja uz?em?ana Eiropas Za?o
kar?u sist?m?. Satiksmes birojs uzs?ka divpus?jo l?gumu nosl?g?anu ar Za?o
kar?u sist?mas dal?bvalst?m, kas turpm?k Latvijas apdro?in??anas
sabiedr?b?m ?aus nosl?gt starptautiskos sauszemes transportl?dzek?u
?pa?nieku civiltiesisk?s atbild?bas oblig?t?s apdro?in??anas l?gumus.
Latvij? pirm?s priv?t?s apdro?in??anas sabiedr?bas tika izveidotas
1991.gad?. Kop? t? laika apdro?in??anas tirgus ir iev?rojami stabiliz?jies
un izaudzis gan kvantitat?vi, gan kvalitat?vi, k??stot klientiem daudz
pievilc?g?ks.
?obr?d Latvijas apdro?in??anas sabiedr?bas ir sp?j?gas uz??m?jiem un
priv?tperson?m pied?v?t vispla??ko, Eiropas standartiem atbilsto?u
apdro?in??anas pakalpojumu spektru. Latvijas izdev?gais ?eogr?fiskais
st?voklis veicina tranz?tp?rvad?jumu att?st?bu, t?d?? daudzi apdro?in?t?ji
?pa?u uzman?bu velta t?du apdro?in??anas veidu izstr?dei, kuri savienotu
Eiropas apdro?in??anas trad?cijas ar uz??m?jdarb?bas un finansu tirgus
?patn?b?m Latvij?.
Apdro?in??ana ir valsts ekonomikas b?tiska sast?vda?a, kura ir
pak?auta piepras?juma-pied?v?juma likumsakar?b?m. Piepras?jumu p?c
apdro?in??anas pakalpojumiem ?obr?d negat?vi ietekm? iedz?vot?ju zem?
maks?tsp?ja un nepietiekam? inform?t?ba par apdro?in??anas sabiedr?bu
pied?v?to pakalpojumu priek?roc?b?m. Tom?r p?d?jo gadu rezult?ti liecina
par ekonomikas atvese?o?anos un apdro?in??anas sektora att?st?bu.
Ir ?oti svar?gi pan?kt to, lai sabiedr?ba saprastu ka apdro?in??anas
bizness da??ji nosaka sabiedr?bas stabilit?ti un tas ir atkar?gs ne tikai
no iedz?vot?ju maks?tsp?jas, bet ar? no likumdo?anas un kontrol?jo?o
strukt?ru darba. Apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?to pakalpojumu kl?sts aug
no gada uz gadu un klientiem tiek pied?v?tas visda??d?k?s iesp?jas,
visda??d?kaj?s jom?s k? var apdro?in?t visus nepiecie?amos objektus.

Par apdro?in??anas objektu var b?t:

1. fizisko vai juridisko personu ?pa?ums;
2. fizisko vai juridisko personu mantisk?s ties?bas, intereses, saist?bas;
3. fizisko vai juridisko personu nemantisk?s ties?bas, intereses,
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?