Новости Словари Конкурсы Бесплатные SMS Знакомства Подари звезду
В нашей
базе уже
59876
рефератов!
Логин

Пароль

Strahovanie2200

Strahovanie2200.
Strahovanie
STRAHOVANIE Latvijas UniversitateEkonomikas un Vadibas FakultateFinansu institutsKursa darbsApdrosinasanaApdrosinasanas veidi Latvija.Riga2000Saturs.Ievads        3Apdrosinasana, tas raksturojums, tendences un aktualitate        41.        Nedzivibas apdrosinassanas tirgus (risku apdrosinasana)        81.1.Sauszemes transportlidzeklu ipasnieku civiltiesiskas atbildibas obligata apdrosinasana [2;1].        81.2.Transportlidzekla ipasnieka civiltiesiskas atbildibas brivpratiga apdrosinasana.        91.3. Apdrosinasana nelaimes gadijumiem transporta.        101.4. Zalas kartes.        111.5.Uznemuma apdrosinasana.        121.6. Uznemejdarbibas partrauksanas apdrosinasana.        132. Dzivibas apdrosinasanas tirgus        142.1. Veselibas apdrosinasana.        152.2. Arstu profesionalas atbildibas apdrosinasana.        162.3. Nelaimes gadijumu apdrosinasana.        172.4. Celojumu mediciniska apdrosinasana.        173.        Ipasuma apdrosinasana        193.1.Privaatpersonu ipasuma apdrosinasana.        213.1.1. EEku apdrosinasana        213.1.2. Mantas apdrosinasana.        223.1.3. Majdzivnieku apdrosinasana.        22Secinajumi un priekslikumi.        24Izmantojamas literaturas saraksts.        25Pielikumi         26IevadsKursa darba temats ir ”Apdrosinasanas veidi Latvija”. Sis temats ir izvelets, jo autore velejas vairak uzzinat par apdrosinasanas sabiedribam, to piedavatiem pakalpojumiem un premijam. Lai butu iespejams to uzzinat, ir jaizskata likumdosanas normativie akti, noteikumi, aprekinu metodes.Darba merkis ir petit apdrosinasanas sabedribu darbibu pedejos gados un lai sasniegtu so merki darba tiek apskatiti sadi uzdevumi1.        petit apdrosinasanas sabiedribu piedavatos pakalpojumus;2.        petit premijas aprekinasanas metodes;3.        analizet apdrosinasanas sabiedribu darbibu;4.        izdarit secenaajumus un priekslikumus.Darba apjoma ierobezojuma del nav iespejams izpetit visas apdrosinasanas piedavatas iespejas, tadel tiks petiti atseviski apdrosinasanas veidi, kuri ir atlasiti pec autora izveles.Kursa darbs ietver 3 dalas1.        apdrosinasanas formas, to raksturojums, tendences, aktualitate;2.        nedzivibu apdrosinasanas tirgus (risku apdrosinassana)3.        dzivibas apdrosinasanas tirgus.Plasaik ir skatita pedeja gada statistika, jo ta ir butiskaka un svarigaka.Izmantojama literatura apkopo pedeja gada datus, jo no tas var iegut daudz interesantas un lietderigas informacijas.Atsauces piemerotas pec sadas metodes[numurs literaturas saraksta; nodala / lapaspuses numurs].SaisinajumiAAS apdrosinasanas akciju sabiedriba,OCTA - sauszemes transportlidzeklu ipasnieku civiltiesiskas atbildibas obligata apdrosinasana,CTA transportlidzekla ipasnieka civiltiesiskas atbildibas brivpratiga apdrosinasana.Daziem nepublicetiem datiem netiks dotas atsauces.Apdrosinasana, tas raksturojums, tendences un aktualitateKopuma, vertejot Latvijas apdrosinasanas tirgu pedejos gados var teikt, ka tirgus turpina augt un sagaidams, ka si tendence tuvako gadu laika turpinasies. Tirgus savu piesatinajumu vel nav sasniedzis, ipasi tas attiecinams uz dzivibas jeb uzkrajoso apdrosinasanu. Bez tam, kompaniju skaits pedejo 2-3 gadu laika praktiski bijis nemainigs, kas lauj tirgu uzskatit par samera stabilu. Tomer janem vera, ka ES direktivas nosaka, ka sabiedribaam var atvert filiales un veikt apdrosinasanu citas dalibvalsts teritorija bez seviskas kompanijas ar noskirtu kapitalu izveidosanas. Tas neapsaubami nakotne veicinas arvalstu apdrosinataju aktivitates Latvija. 1999.gads Latvijas tirgu ir bijis samera neitrals, savukart 1998.gada Latvijas apdrosinasanas tirgu ir notikusi vairaki butiski notikumi. Ar 1.septembri stajas speka likums Par apdrosinasanas sabiedribam un to uzraudzibu, ka ari likums Par apdrosinasanas ligumu. Minetie likumi un saskana ar tiem pienemtie Ministru kabineta noteikumi sekmes apdrosinasanas tirgus talaku attistibu un sakartossanu, ka ari precizes apdrosinasanas sabiedribu un apdrosinajuma nemeja savstarpejas attiecibas. 1998.gada 1.julija pilna apmera stajas speka likums Par privatajiem pensiju fondiem un Apdrosinasanas Uzraudzibas inspekcija uzsaka so fondu STRAHOVANIE licencessanu. Butisks notikums bija Latvijas Satiksmes biroja uznemsana Eiropas Zalo karsu sistema. Satiksmes birojs uzsaka divpusejo ligumu noslegsanu ar Zallo karsu sistemas dalibvalstim, kas turpmak Latvijas apdrosinasanas sabiedribam laus noslegt starptautiskos sauszemes transportlidzeklu ipasnieku civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas ligumus.Latvija pirmas privatas apdrosinasanas sabiedribas tika izveidotas 1991.gada. Kops ta laika apdrosinasanas tirgus ir ieverojami stabilizejies un izaudzis gan kvantitativi, gan kvalitativi, klustot klientiem daudz pievilcigaks. Sobrid Latvijas apdrosinasanas sabiedribas ir spejigas uznemejiem un privatpersonam piedavat visplasako, Eiropas standartiem atbilstosu apdrosinasanas pakalpojumu spektru. Latvijas izdevigais geografiskais stavoklis veicina tranzitparvadajumu attistibu, tadel daudzi apdrosinataji ipasu uzmanibu velta tadu apdrosinasanas veidu izstradei, kuri savienotu Eiropas apdrosinassanas tradicijas ar uznemejdarbibas un finansu tirgus ipatnibam Latvija.Apdrosinasana ir valsts ekonomikas butiska sastavdala, kura ir paklauta pieprasijuma-piedavajuma likumsakaribam. Pieprasijumu pec apdrossinasanas pakalpojumiem sobrid negativi ietekme iedzivotaju zema maksatspeja un nepietiekama inf
Умар.Ш. был тут !!!!!
 
давайте изгоним мат !!!
 
ДОБРОЙ НОЧИ ОТ Ъ
ЛОКИ ИНО
 
ДМК МЭ
 
где инфааа?